MMR - technická infrastruktura

MMR - technická infrastruktura


Ministerstvo pro místní rozvoj

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - Program 117 D0630

Cíl podpory:

 • Cílem podprogramu Technická infrastruktura je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

Kdo může žádat:

 • Příjemcem dotace je obec.

Parametry podprogramu:

 • počet zainvestovaných stavebních pozemků určených pro následnou výstavbu bytových nebo rodinných domů

Výše a míra podpory:

 • Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na konkrétní akci.
 • Příjemcem dotace je obec. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek.
 • Příjemce dotace si vybere mezi režimem, který nezakládá veřejnou podporu, nebo režimem „de minimis“.

Alokace:

 • 40 mil. Kč

Termín výzvy:

 • 21.10.2019 – 21.1.2020

Ostatní podmínky

·V režimu „de minimis“ je dotace poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle pravidla „de minimis“ nesmí v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Pozemní komunikací se rozumí:

 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
 3. účelové komunikace

Vodovodem se rozumí:

 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě
 3.  

Kanalizací se rozumí:

 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,

a to i jednotlivě.

 

Uznatelné výdaje:

 • na pozemní a stavební práce související s výstavbou komunikace, kanalizace a vodovodu

Neuznatelné výdaje:

 • na projektovou dokumentaci, stavební dozor a náklady související s vypracováním žádosti

Přílohy k žádosti:

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá:

 • smlouvu o spolupráci mezi obcemi, pokud obec, na jejímž území se provádí výstavba technické infrastruktury, sdruží finanční prostředky s jinou obcí;
 • prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům; to platí i pro obec, s níž jsou sdruženy finanční prostředky na výstavbu technické infrastruktury;
 • zdůvodnění potřebnosti výstavby technické infrastruktury;
 • formulář Vybavenost akce;
 • snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemků, na kterých bude provedena výstavba technické infrastruktury; v případě, že obec není vlastníkem pozemku, také smlouvu
 • doklad o tom, že zainteresované pozemky, pro výstavbu domů, neleží v záplavovém území. V případě, že pozemky leží v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu k výstavbě domů s případnými omezujícími podmínkami;
 • předpokládaný rozpočet stavby nebo výkaz výměr a nákladů na měrnou jednotku;
 • platný doklad o povolení stavby předmětné technické infrastruktury dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů;
 • z projektové dokumentace stavby:
 • souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu k předmětné technické infrastruktuře
 • situaci stavby předmětné technické infrastruktury

 

 • další doklady požadované správcem programu.

 

Doplňující přílohy

Obec, která obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do termínu stanoveného správcem programu doplňující náležitosti žádosti, a to:

 • doklady o zdrojích na dofinancování výstavby technické infrastruktury;
 • smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby technické infrastruktury;
 • formuláře ISPROFIN (aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně);
 • informaci o plátci DPH;
 • dokumentaci výběrového řízení;
 • další doklady požadované správcem programu.

Pokud obec v uvedené lhůtě nedoloží všechny doplňující náležitosti, bude zastaveno řízení o žádosti o poskytnutí dotace a dotace nebude poskytnuta