MMR - podpora výstavby podporovaných bytů

MMR - podpora výstavby podporovaných bytů


Ministerstvo pro místní rozvoj

PODPORA VÝSTAVBY PODPOROVANÝCH BYTŮ - Program 117 D0640

Cíl podpory:

 • Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Kdo může žádat:

 • Příjemcem dotace u dotačních titulů Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů (KoDuS) je právnická osoba (včetně obcí).

Dotační tituly

 • Pečovatelský byt
 • Komunitní dům seniorů

Výše a míra podpory:

 • 600 000 Kč/byt, jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu nebo bytu v Komunitním domě seniorů

Alokace výzvy:

 • 260 mil. Kč

Termín výzvy:

 • 21.9.2019 – 21.1.2020

Ostatní podmínky

 • V případě výstavby Pečovatelských bytů a Komunitních domů seniorů je dotace poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 € v kursu platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Výstavbou se rozumí:

 1. novostavba bytového domu
 2. stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jinému účelu než bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě
 3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, vyjma staveb a přístaveb v rodinném domě
 4. stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy
 5. stavební úpravy, nástavba nebo přístavba rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům

I.Pečovatelský byt

Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+)

b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách

Specifické podmínky:

 • pečovatelské byty mohou vzniknout výstavbou
 • stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu
 • podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2
 • v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče
 • v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby
 • nájemní smlouva na 2 roky
 • pro případ přechodu nájmu pečovatelského bytu po úmrtí původního nájemce na osobu, která nepatří do cílové skupiny, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vyloučeno použití ustanovení § 2285 občanského zákoníku o obnovování nájmu
 • v případě že nedojde k přechodu nájmu podle § 2279 a násl. občanského zákoníku a nájem bytu bude předmětem dědictví, bude příjemce dotace postupovat podle § 2283 občanského zákoníku.

II.Komunitní dům seniorů

Osoby ve věku 60 let a více, jejichž průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy pro 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek pro 2 členné domácnosti

Bude-li nájemní smlouva k bytu v KoDuS uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k bytu v KoDuS uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná ČSÚ bude umístěna také na webových stránkách MMR.

Specifické podmínky:

 • Komunitní dům seniorů může vzniknout výstavbou
 • Počet bytů 10 – 25
 • bezbariérovost
 • stavebně technické uspořádání všech bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu
 • podlahová plocha vstupního bytu nesmí překročit 45 m2
 • plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel, minimálně však musí činit 40 m2
 • sdílené prostory musejí splňovat požadavky na obytnou místnost
 • projektová dokumentace musí obsahovat jasné půdorysné vymezení a vyčíslení plochy sdílených prostor
 • v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče
 • v Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby
 • nájemní smlouva na 2 roky
 • pro případ přechodu nájmu bytu v KoDuS po úmrtí původního nájemce na osobu, která nepatří do cílové skupiny, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vyloučeno použití ustanovení § 2285 občanského zákoníku o obnovování nájmu
 • v případě že nedojde k přechodu nájmu podle § 2279 a násl. občanského zákoníku a nájem bytu bude předmětem dědictví, bude příjemce dotace postupovat podle § 2283 občanského zákoníku
 • z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního domu seniorů včetně sdílených prostor
 • sdílené prostory a domovní vybavení nesmí být po dobu platnosti podmínek, za kterých byla poskytnuta dotace, komerčně využívány

Přílohy k žádosti:

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá:

 1. prohlášení žadatele, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo bankám
 2. prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích
 3. prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvidaci po dobu 3 let před podáním žádosti
 4.  věcné zdůvodnění záměru a potřebnosti vzniku podporovaných bytů
 5. souhlasné stanovisko obce s realizací záměru provozování podporovaných bytů v lokalitě obce (když že žadatel není obec)
 6. čestné prohlášení, že akce nebude spolufinancována z prostředků ESIF
 7.  doklad o právní subjektivitě, tato podmínka se netýká žadatele, kterým je obec
 8. doklad o tom, že pozemek, na kterém vzniknou podporované byty, neleží v záplavovém území, potvrzený příslušným vodoprávním úřadem (v opačném případě příslib od pojišťovny)
 9. případně jiné doklady požadované správcem programu

V případě výstavby dále následující doklady:

 1. investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby, a který obsahuje:
  1. z projektové dokumentace stavby
   • průvodní nebo souhrnnou technickou zprávu
   • koordinační situaci stavby (pokud ale není požadována v rámci stavebního řízení, stačí katastrální mapa)
   • výkresy půdorysů, řezů a pohledů; každý upravitelný byt musí být vyznačený v příslušném půdoryse
   • technické zprávy jednotlivých profesí (technika prostředí staveb)
  2. předpokládaný podrobný položkový rozpočet stavby
  3. technicko – ekonomické zdůvodnění stavby
  4. popis zabezpečení a financování provozu podporovaných bytů
 2. posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, nebo znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem v oboru pozemní stavby nebo v případě potřeby statika staveb dokládající nezpůsobilost bytů k bydlení;
 3. výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, kde má být výstavba podporovaných bytů prováděna
 4. pravomocné stavební povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oprávnění na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, pokud jsou stavebním zákonem vyžadovány;
 5. v případě výstavby - průkaz energetické náročnosti budovy