Středočeský kraj - fond obnovy venkova

Středočeský kraj - fond obnovy venkova


Středočeský Fond obnovy venkova

 

Kdo může žádat:
 • obec do 2 000 obyvatel na území Středočeského kraje
 • dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje

 

Výše a míra podpory:

 • minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.
 • maximální podíl 80 % z celkových uznatelných nákladů akce.
 • obce do 99 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal,
 • obce od 100 do 199 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal,
 • obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal,
 • dobrovolný svazek obcí může podat maximálně dvě žádosti o dotaci, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obcí, které mají max. 2 000 obyvatel, přičemž do maximální souhrnné výše nelze zahrnout částku, na kterou jednotlivé obce tohoto svazku žádaly o dotaci samostatně.

 

 

Termín výzvy:  18.4. 2017 – 30.6. 2020


Ostatní podmínky

Tematické zadání:

A) TEMATICKÉ ZADÁNÍ OBNOVA VENKOVA:

výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory:

 1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení,
 2. technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
 3. občanské vybavení, kterým jsou stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
 4.  veřejná prostranství.

 

B) TEMATICKÉ ZADÁNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Zpracování projektové dokumentace

 • předmětem projektové dokumentace musí být realizace projektu, na který bude podána žádost o dotaci z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce,
 • žádost o dotaci z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce musí příjemce dotace podat nejpozději do 3 let od ukončení realizace akce, na který byla poskytnuta dotace z tohoto Programu,
 • podmínka poskytnutí dotace je zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“ (DSP), případně zpracování projektové dokumentace vyššího stupně, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

Přílohy žádosti:

A) TEMATICKÉ ZADÁNÍ „OBNOVA VENKOVA“

 1. Kopie smlouvy o dílo na realizaci akce včetně položkového rozpočtu;
 2. Kopie platného souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo kopie platného stavebního povolení, eventuálně potvrzení stavebního úřadu, že prováděné práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení;
 3. Souhlasy všech členů dobrovolného svazku obcí s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím DSO (v případě, že žadatelem je DSO);
 4. Dokument o založení dobrovolného svazku obcí (v případě, že žadatelem je DSO);
 5. Výpis z katastru nemovitostí nebo informace o pozemku nebo stavbě vytištěná z internetu, ne starší než 30 kalendářních dnů, týkající se pozemků nebo staveb, na kterých má být akce realizována; u veřejného osvětlení postačí čestné prohlášení obce o vlastnictví pozemků, na kterých je veřejné osvětlení umístěno;
 6. Písemné souhlasy všech vlastníků pozemků s realizací akce, v případě veřejných komunikací, chodníků a veřejného osvětlení, kdy pozemky nejsou ve vlastnictví žadatele. Tyto souhlasy nejsou vyžadovány v případě, že přílohou žádosti je kopie platného stavebního povolení;
 7. Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací (v případě výstavby nového objektu fotografie parcely) – alespoň 2 fotografie v tištěné podobě;
 8. Kopie písemného dokladu o přidělení dotace od jiného veřejného poskytovatele, z jehož rozpočtu je akce spolufinancována (v případě spolufinancování akce z jiných zdrojů);
 9. Plná moc v originále (v případě zastoupení žadatele na základě plné moci).

 

B) TEMATICKÉ ZADÁNÍ „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

 1. Kopie smlouvy o dílo na realizaci akce včetně položkového rozpočtu;
 2. Souhlasy všech členů dobrovolného svazku obcí s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím DSO (v případě, že žadatelem je DSO);
 3. Dokument o založení dobrovolného svazku obcí (v případě, že žadatelem je DSO);
 4. Kopie písemného dokladu o přidělení dotace od jiného veřejného poskytovatele, z jehož rozpočtu je akce spolufinancována (v případě spolufinancování akce z jiných zdrojů);
 5. Plná moc v originále (v případě zastoupení žadatele na základě plné moci).

 

Další informace:

 • Akce může být realizována pouze na majetku, který je ke dni podání žádosti ve vlastnictví žadatele. Tento majetek nesmí být komerčně pronajat, s výjimkou pronájmu za účelem poskytování poštovních, sociálních a zdravotních služeb. Majetek žadatele, může být v době podání žádosti předán k hospodaření příspěvkové organizaci nebo do užívání, nájmu, výpůjčky školské právnické osobě, jejíž je žadatel zřizovatelem nebo zakladatelem.  
 • U akcí týkajících se veřejných komunikací, chodníků a veřejného osvětlení je možno dotaci poskytnout i na realizaci projektů na pozemcích jiného vlastníka, avšak pouze s jeho písemným souhlasem. Tyto souhlasy nejsou vyžadovány v případě, že na akci je vydáno platné stavební povolení.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtů Středočeského kraje pro období 2017-2020 činí 542 mil.Kč.