OP PIK - Úspory energie - Výzva IV

OP PIK - Úspory energie - Výzva IV


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Úspory energie – Výzva IV. Předpoklad

 

Cíl podpory:    Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřednictvím obměny technologie na výrobu energie, využívání odpadní energie ve výrobních procesech, zavedení systémů měření a regulace, rekonstrukce rozvodů, apod.  

     
Kdo může žádat:      
 • podnikatelský subjekt v ČR, vlastnická práva nebo jiná práva k nemovitostem, min. 2 účetně uzavřené roky, působící ve vybraných odvětvích CZ-NACE (A1-2, B5-9, C10-11, 13-33, D35, E36-39, F41-43, G45-47, H52-53, J58-63, K64-66, L68.20.4.2 a 4, M69-75, N77-82, P85, Q86—88, S95-96)
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Termín:
 • Příjem žádostí od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019
Výše a míra podpory:
 • min./max. výše 0,3/400 mil. Kč, energetický posudek až 350 tis. Kč
 • dle velikosti podniku 30/40/50 % (velký/střední/malý podnik),
 • 60/70/80 % v případě ekologických studií a projektových dokumentací a výběrových řízení

Podporované aktivity zahrnují zejména:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, tepla či plynu
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • Obměna staré technologie výroby energie za novou
 • Snížení energetické náročnosti podniku
 

Ostatní podmínky

Podporované aktivity podrobněji zahrnují:
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

 

Způsobilými výdaji jsou:
 • dlouhodobý hmotný majetek (stavební práce max. ve výši ÚRS)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
 • hmotného majetku)
 • ekologické studie
Další podmínky:
 • Podporované jsou pouze komplexní projekty úspor energie
 • Je vyloučeno poskytnutí podpory pro velké podniky na energetické audity prováděné podle čl. 8 odstavce 4 Směrnice 2012/27/EU.
 • podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů.
 • Musí být zajištěna kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a nově zavedené technologie; zejména bude kladen důraz na poměr investičních nákladů k úspoře energii a redukci emisí znečišťujících látek (snížení emisí CO2, částic, apod.)
 • Zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let.
 • Pro jednotlivé podporované aktivity jsou stanoveny podmínky k podpořitelnosti / nepodpořitelnosti projektu.