OP PIK - Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva IV.

OP PIK - Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY – Výzva IV.


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Služby infrastruktury – Výzva IV. – aktivita a)

Cíl podpory:    zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Kdo může žádat:      
 • Předpokládaným žadatelem je výzkumná organizace
Výše a míra podpory:
 • dotace 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
 • dotace 5 – 100 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce
 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů (projekty zakládající veřejnou podporu, tj. podnikatelské subjekty, municipality, obce, kraje, aj)
 • 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (projekty NEzakládající veřejnou podporu, tj. organizace pro výzkum a šíření znalostí, veřejné vysoké školy, univerzity)
Termín:
 • Předpokládaný příjem žádostí dle harmonogramu OPPIK k 15.6.2018 – 27.11.2018
 • Realizace projektů max. 3 roky od skutečného zahájení projektu
Podporované aktivity zahrnují:
 • poskytování služeb inovativním podnikům – MSP rozšíření prostor inovační infrastruktury

 

 

Ostatní podmínky

Předpokládanými způsobilými výdaji jsou:
 • Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíců (software apod.). Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt
 • Provozní náklady včetně osobních nákladů, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • Náklady na povinnou publicitu projektu.
Předpokládané další podmínky:
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích dle CZ-NACE: C 10, 13 – 33; E 38.32; J 62, L  68.2; M 70.2, 71.2, 72, 74.1, 74.9; N 77.3; S 95.1.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, k místu realizace musí být prokázána vlastnická či jiná práva.
 • Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu.
 • Příjemce může uplatnit část DPH jako způsobilý výdaj projektu v rámci tzv. koeficientu DPH, ale pouze zpětně.
 • Příjemce je povinen zajistit financování výdajů na realizaci projektu včetně DPH.
 • Cena za stavební práce je způsobilá maximálně do výše cen normativů, tj. ÚRS, RTS, aj.
 • Do způsobilých výdajů je možné zařadit náklady na PD, pokud tyto náklady vznikly po 1. 1. 2014 (při dodržení podmínek pro výběr dodavatele).
 • K technickému zhodnocení/novostavbě se dokládá pravomocné územní rozhodnutí/územní souhlas/veřejnoprávní smlouva (pokud je relevantní).
 • Udržitelnost projektu je 5 let, resp. 15 let pro projekty nezakládající veřejnou podporu.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty, ve kterých vystupuje jako příjemce.
 • Oprávněný žadatel má ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní období a splňuje podmínky finančního zdraví (vyjma municipalit, organizací VaV, žadatelů nezakládajících veřejnou podporu).
 • Příjemce je povinen dosahovat průměrné roční míry obsazenosti inovační infrastruktury nad hranicí 35% za celé období udržitelnosti.
 • Alokace výzvy: 250 mil. Kč (max. 20 % pro velké podniky), převis kvalitních projektů může ukončit výzvu.