MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova

MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova


 

MMR -  Ministerstvo pro místní rozvoj

PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

 

Cíl podpory:

 • Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

Dotační tituly

 1. DT č. 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací
 2. DT č. 117d8210B  – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 3. DT č. 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 4. DT č. 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 5. DT č. 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 6. DT č. 117d8210F – Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce – NENÍ vyhlášen
 7. DT č. 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
 8. DT č. 117d8210H- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 9. DT č. 117d8210I - Podpora dostupnosti služeb
 10. DT č. 117d8210J - Sdílené vybavení komunální technikou – NENÍ vyhlášen
 11. DT č. 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Výše a míra podpory:

Výše alokace pro tuto výzvu je 910 mil. Kč

 1. DT č. 117d8210A70% (min. částka 500 tis., max. 5mil. Kč)
 2. DT č. 117d8210B –70% (min. částka 500 tis., max. 5mil. Kč)
 3. DT č. 117d8210C –70% (min. částka 200 tis., max. 1 mil. Kč)
 4. DT č. 117d8210D –85% (min. částka 100 tis., max. 1,6 mil. Kč)
 5. DT č. 117d8210E -70% (min. částka 500 tis., max. 10 mil. Kč)
 6. DT č. 117d8210F -70%
 7. DT č. 117d8210G –70% (min. částka 50 tis., max. 500 tis. Kč)
 8. DT č. 117d8210H -70% (min. částka 100 tis., max. 3 mil. Kč)
 9. DT č. 117d8210I -70% (min. částka 100 tis., max. 2 mil. Kč)
 10. DT č. 117d8210J -70%
 11. DT č. 117d8210K -70% (min. částka 100 tis., max. 300 tis. Kč)

Kdo může žádat:

 • Dotační titul č. 117d8210A ,117d8210C, 117d8210E, 117d8210F, 117d8210G, 117d8210H - Obec do 3000 obyvatel
 • Dotační titul č. 117d8210B - Obec do 3000 obyvatel, která je zřizovatelem základní školy
 • Dotační titul č. 117d8210D - Obec, která v soutěži Vesnice roku 2018 získala ocenění zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp. se umístila v celostátním kole Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole této soutěž
 • Dotační titul č. 117d8210I - Obec do 1000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazků obcí v souladu se 128/2000 Sb. obecní zřízení. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument
 • Dotační titul č. 117d8210J - Dobrovolný svazek obcí
 • Dotační titul č. 117d8210K - obec do 3000 obyvatel, včetně, dobrovolný svazek obcí, který je registrován v souladu se 128/2000 Sb. o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Termín výzvy: předpoklad IV.Q 2019


Ostatní podmínky

Obce musí mít schválený strategický rozvojový dokument

Podporované aktivity zahrnují

 1. DT č. 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
  • obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Neuznatelné náklady:
  • vybudování nové místní komunikace,
  • vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
  • vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
  • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
  • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.
 2. DT č. 117d8210B  – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na obnovu školních tělocvičen.
  • Uznatelné náklady:
  •  vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury,
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy, toalety, střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod., v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
  •  oplocení, osvětlení školního hřiště, v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
  • výměna kotle včetně otopné soustavy, v případě, že tato akce je součástí obnovy školní tělocvičny.
  • Neuznatelné náklady:
  •  tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
  • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).
 3. DT č. 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
  • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu:
  • Propustků
  • mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti
  • parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí
  • zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy
 4. DT č. 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.),
  • komplexní úpravu veřejných prostranství,
  •  obnovu a zřizování veřejné zeleně,
  • rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,
  • obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,
  •  přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
 5. DT č. 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:
  • Kulturní domy
  •  Obecní domy
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.
  • Neuznatelné náklady:
  • nová výstavba,
  • související s obnovou prostor určených k bydlení,
  • nákup a pořízení vybavení, nábytku.
 6. DT č. 117d8210F – Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce – NENÍ vyhlášen
  • kompletní revitalizaci/obnovu veřejného prostranství – návsí a náměstí včetně veřejné zeleně a dalších prostor, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezen
 7. DT č. 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
  • Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
  •  kaple, kaplička, márnice,
  •  socha,
  •  boží muka, kříž.
  •  prostoru hřbitovů,
  • hřbitovní zdi.
 8. DT č. 117d8210H- Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Jde především o:
  •  obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
  • obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
  • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
  •  obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).
 9. DT č. 117d8210I - Podpora dostupnosti služeb
  • Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele.
 10. DT č. 117d8210J - Sdílené vybavení komunální technikou – NENÍ vyhlášen
  • Pořízení:
  • traktorů včetně doplňků sloužících k údržbě komunikací, trávníků, veřejných prostranství, nákladních automobilů, žacích strojů, mulčovačů, štěpkovačů apod.
 11. DT č. 117d8210K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
  • podporovány budou akce zaměřené na: · prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, · výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním dosahem, · odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce