MMR - bytové domy bez bariér

MMR - bytové domy bez bariér


 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Bytové domy bez bariér - 117D066

Cíl podpory:       

 • Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady

Kdo může žádat:

 • vlastník nebo spoluvlastník bytového domu
 • společenství vlastníků
 • vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo

Parametry podprogramu:

 • počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu
 • počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah
 • počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem

Výše a míra podpory:

 • Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.
 • Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:
 1. 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
 2. 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;

Alokace:

 • 165 mil. Kč

Termín výzvy:

 • 21.10.2019 – 21.1.2020

Ostatní podmínky

 • V bytovém domě s více vchody a více nepropojenými schodišti, který má jednoho vlastníka, lze do jednoho projektu a jedné žádosti zahrnout úpravy více vchodů. V takovém případě se limit dotace uvedený v písmeni a) nebo b) tohoto bodu násobí počtem upravovaných vchodů/instalovaných výtahů
 • Dotace je poskytována podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 € v přepočtu kursem platným ke dni schválení dotace
 • Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:
 1. bytovým domem
 • dům se čtyřmi a více nadzemními podlažími, který není a nikdy nebyl vybaven výtahem, a/nebo který neumožňuje bezbariérový přístup k vertikální komunikaci (výtahu);
 1. odstraněním bariér
 • stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu;
 • výstavba nového výtahu;
 1. projektem
 • stavební a ekonomické řešení záměru, jehož obsahem jsou stavební úpravy související s odstraněním bariér při vstupu do domu a k výtahu a/nebo výstavba nového výtahu.
 1. výtahem
 • dopravní prostředek z kategorie zdvihadel užívaný jako zdvihací zařízení pro dopravu osob svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze, splňující podmínky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

 

UUznatelné výdaje:

 • na zřízení staveniště
 • demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu
 • pořízení výtahu
 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérových přístupů do domu
 • demoliční a stavební práce související s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty
 • přeložky inženýrských sítí
 • dopravu materiálu
 • uložení na skládce, revize a zkoušky

Neuznatelné výdaje:

 • výdaje na projektovou dokumentaci a jiné typy dokumentací, stavební dozor, koordinační činnost a BOZP a náklady související s vypracováním žádosti
 • výdaje na položky, jejichž dodavatel nebyl vybrán postupem dle Metodického pokynu pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020
 • výdaje na instalaci technických zařízení překonávajících schody

 

Přílohy k žádosti:

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá:

 • prohlášení žadatele že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti a že není v úpadku nebo v likvidaci
 • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví bytového domu, kde má být projekt realizován, ne starší 2 měsíců k datu podání žádosti
 • u vlastníků domu – právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce
 • doklad o právním zajištění vztahu k pozemku ve vztahu k budoucímu přístupu do objektu
 • doklad o kolaudaci nebo čestné prohlášení potvrzující stáří bytového domu, čestné prohlášení potvrzující stáří bytového domu
 • v případě, že žadatelem je společenství vlastníků nebo bytové družstvo, pak rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků nebo usnesení členské schůze bytového družstva o souhlasu s realizací projektu
 • projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou zahrnují rozsah a technologický postup úprav a předběžný položkový rozpočet. U projektů zahrnujících jak výstavbu, tak úpravy bezbariérového přístupu musí být zpracovány 2 oddělené položkové rozpočty
 • platný doklad o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
 • další doklady požadované správcem programu