MMR - Domy bez bariér

MMR - Domy bez bariér


Ministerstvo pro místní rozvoj

Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů

Cíl podpory:    

 • státní podpora investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v domech s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech

Kdo může žádat:

 • Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Dotační tituly

 • Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
 • Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov
 • odstraňování bariér uvnitř budov
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů

Výše a míra podpory:

 • maximálně 50% skutečně vynaložených výdajů
 • min. požadovaná dotace 100 000,- Kč
 • Při spoluúčasti kraje bude výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce

Termín výzvy:

 • Plné žádosti od 16.10.2017 do 31.1.2018

Ostatní podmínky

 • Účastník podprogramu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. předmětem zástavy).
 • Udržitelnost 5 let

Přílohy žádosti:

 • Doklad o vlastnictví majetku (výpis z katastru nemovitostí nebo z dálkového přístupu do KN) ne starší 3 měsíců.
 • Projektová dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby jako součást dokumentace akce
 • Oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet akce)
 • Doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které budou (vyžaduje-li to druh stavby) zahrnovat:
 • písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení
 • stavební povolení
 • veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení
 • oznámený vznik oprávnění podle §117 (certifikát autorizovaného inspektora)
 • Doklad o schválení bezbariérové trasy obce Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny
 • Usnesení z jednání zastupitelstva obce – souhlas s podáním žádosti o dotaci
 • Prohlášení o počtu sociálních nebo zdravotních zařízení zaměřených na péči o osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v obci