OP PIK - malé Technologie - výzva VI.

OP PIK - malé Technologie - výzva VI.


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Technologie – výzva VI

„malé technologie pro začínající podniky“

 

Cíl podpory:    podporovat nové podnikatelské záměry začínajících malých podniků
Kdo může žádat:         
 • podnikající fyzická a právnická osoba, která splňuje definici malého podniku (do 50 zaměstnanců) s maximálně 3 letou podnikatelskou historii (k datu podání žádosti)
 • projekt bude realizován v provozovně žadatele na území ČR (mimo hl. m. Prahu)
Termín výzvy:
 • příjem žádostí od 11. 12. 2017 do 12. 2. 2018, sběr žádostí je kontinuální
Výše a míra podpory:
 • dotace ve výši 100 tis. – 225 tis. Kč 
 • míra podpory ve výši 45 % způsobilých výdajů pro malý podnik
Podporované aktivity zahrnují:
 • pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
 

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:
 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
 • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku
Další podmínky:
 • Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Projekt vede k zefektivnění podnikání.
 • K ukončení projektu musí vzniknout 1 nové pracovní místo, které bude udrženo po celou dobu udržitelnosti projektu (3 rok po ukončení projektu).
 • Do 3 let od ukončení projektu musí dojít k nárůstu tržeb o 300 % oproti poskytnuté dotaci.
 • Podporována je ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE – oddíl 8, 10-11,13-18 (vyjma 16.1), 20-33, 38, 41-43, 46.3, 46.4, 46.5, 47.3, 47.8, 58-63, 71-72, 95 (vyjma zemědělská politika)
 • Maximální doba realizace projektu je do 6 měsíců od schválení podpory (6 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
 • Projekt, který je realizován ve znevýhodněných regionech, je bonifikován v hodnocení.