OP PIK - Technologie - výzva X

OP PIK - Technologie - výzva X


 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Technologie – výzva X

Cíl podpory: podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Kdo může žádat:

  • cílovou skupinou jsou malé a střední podniky, které musí mít ke dni podání žádosti o podporu uzavřena minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období,

Termín výzvy:

  • příjem žádostí od 23.9.2019 do 16.12.2019

Výše a míra podpory:

·Alokace: 1 000 000 000 Kč

·míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků

·dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Podporované aktivity zahrnují:

  • podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software; do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware; uvedený dlouhodobý majetek nesmí být před realizací projektu předmětem odpisů
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Další podmínky:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na jednu aktivní žádost (aktivní žádost je taková žádost, která je podaná ke kontrole a zároveň není zamítnutá nebo odstoupená); 
  • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit
  • projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu
  • Podporována je ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ- NACE – oddíl:  10-11,13-18, 20-33, 38, 41-43, 52.1,46-47, 71