OP PIK - Proof of Concept

OP PIK - Proof of Concept


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Proof of Concept – Výzva II

Cíl podpory:    podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Kdo může žádat:      

 • Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky (MSP)
 • projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 • dotace 300 tis. – 10 mil. Kč
 • dle velikosti podniku a aktivity: 70 % malý 60 % střední, respektive 50 % u nákladů na patent a vyslání

Termín:

 • Příjem Žádostí o podporu probíhá od listopad 2018 do březen 2019

Podporované aktivity zahrnují:

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Podporovány budou projekty podnikatelských subjektů, které mají za cíl ověřit aplikační potenciál nových výsledků výzkumu a vývoje vyvinutých výzkumnými organizacemi před jejich možným uplatněním v praxi, přičemž transfer technologií do podniku může být již dokončený, nebo je ve fázi příprav.

Ostatní podmínky

Způsobilými výdaji jsou:

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti: mzdy, nástroje, externí služby, režie, materiál

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu vývoje a inovací v nově vytvořené funkci

 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

Další podmínky:

 • Výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu,
 • příprava studie proveditelnosti musí poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má doložený komerční potenciál,
 • projekt není zahájen před datem podání žádosti o podporu,
 • maximálně dva projekty na žadatele,
 • žadatel předkládá práva duševního vlastnictví k výsledkům Výzkumu pořízená od Výzkumné Organizace (např. licenční smlouva), nebo dohodu s VO,
 • zachování výstupů projektu po dobu 3 let.