OP PIK - Potenciál

OP PIK - Potenciál


OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Potenciál

Cíl podpory:     zavedení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity podnikatelských subjektů    

Kdo může žádat:       

 • podnikatelské subjekty - MSP
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy,

Výše a míra podpory:

 • dotace 2 mil. - 50 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% způsobilých výdajů

Termín výzvy:

 • Příjem žádostí od 1. 10. 2018 do 3. 1. 2019
 • Typ výzvy: kolová
 • Alokace programu: 1 mld. Kč
 • Možnost uzavření výzvy při požadované dotaci vyšší než dvojnásobek alokace programu

 

Podporované aktivity zahrnují:

 • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZNACE C 10, 13 –  33, E 38.32.

 

 

Ostatní podmínky

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
  • nákup pozemků (max. 10 % způsobilých investičních výdajů),
  • nákup budov, technické zhodnocení, novostavby (max. 40 % způsobilých investičních výdajů),
  • nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (max. 50 % způsobilých investičních výdajů)
  • pořízení patentů, licencí a know-how
 • Náklady na povinnou publicitu

Další podmínky:

 • doba realizace projektu max. 3 roky od zahájení
 • příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu,
 • každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 žádost
 • minimální výše investice do dlouhodobého majetku využívaného pro účely zajištění aktivit projektu činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých společností 10 mil. Kč,
 • zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let.