OP PIK - Aplikace

OP PIK - Aplikace


 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Aplikace – Výzva VII

Cíl podpory:   podpora realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Kdo může žádat:      

 • podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%
 • projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 • dotace 1mil. - 40mil. Kč
 • max. míra podpory: 25 až 70 % (dle podporovaných aktivit, velikosti podniku a nastavení projektu)

Termín:    od 16.10. 2019 do 15.01. 2020

Podporované aktivity zahrnují:

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
 • projekt předpokládá dosažení alespoň 1 z výsledků:

- funkční prototyp

- poloprovoz

- ověřená technologie

- software

- průmyslový vzor

 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10 – 11, 13 – 18, 20 - 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 - 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95
 

 

Ostatní podmínky

Cílem programu je: získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů k tvorbě konkurenceschopných produktů na světových trzích.

 

Definice pojmů:

Experimentální vývoj - získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze pro účely demonstrace a ověření.

Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení;

 

Průmyslový výzkum - plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu;

Další podmínky:

 • Shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu,
 • závazným indikátorem je počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu.