MŠMT - program 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

MŠMT - program 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podprogram 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

Kdo může žádat:         

 • spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku; jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty

Podporované aktivity:

 • novostavby včetně samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb)

 

Výše a míra podpory:

 • minimálně:          4 mil. Kč
 • maximálně:         30 min. Kč
 • podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci musí být minimálně 30 %  z celkových způsobilých výdajů

Termín výzvy:

 • Od 11.9.2018 do 15.10.2018

Ostatní podmínky

 

 • Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, vlastníkem majetku dotčeného dotací musí být pouze ÚSC (včetně kraje).
 • veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nesmí být zatíženy zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění od žádného subjektu
 • Dotace není poskytována na IZ zabezpečované tzv. „svépomocí“
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně 10 let zpřístupnění objektů (sportovišť), které byly předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20% užívací (provozní doby);
 • Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen.
 • Pokud má žadatel nemovitou věc ve výpůjčce na dobu neurčitou, případně uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nesmí být tato smlouva ukončena dříve než za dobu 10 let od realizace projektu;
 • Za způsobilé výdaje se v rámci IZ považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem IZ (včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti), např. projektové a přípravné činnosti, inženýrská činnost, dodávky interiérového vybavení.
 • Náležitosti žádosti:
  • formulář žádosti,
  • investiční záměr,
  • usnesení zastupitelstva či jiného odpovědného orgánu, že souhlasí s podáním a výší vlastních prostředků       
  • projektová dokumentace,
  • stavební povolení,
  • výpis z katastru nemovitostí,
  • výpis z veřejného rejstříku,
  • potvrzení o bezdlužnosti,
  • prohlášení spolků o využívání sportoviště pro sport,
  • atd.
 • Realizace akce musí být ukončena nejpozději 30. 06. 2020