SFŽP - prioritní oblast 1: Voda

SFŽP - prioritní oblast 1: Voda


Národní program Životní prostředí

Prioritní oblast 1: Voda

Čistota povrchových a podzemních vod, zdroje vody a zlepšení dodávek pitné vody

Cíl podpory:

 • Cílem je zlepšení kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody zejména za účelem zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Kdo může žádat:

 • Obce/města
 • dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • obchodní společnosti (ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty)
 • zájmová sdružení právnických osob (ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Výše a míra podpory:

 • Výše celkové podpory poskytovaná formou dotace z prostředků Fondu činí na jeden projekt max. 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Pro samostatně podané projekty v rámci aktivity 1.6.B je maximální výše podpory na jeden projekt 50 mil. Kč.

Alokace:

 • 2,5 mld. Kč

Termín výzvy:

 • 1. 11. 2019. – 31. 1. 2020

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

1.3.C Kanalizace:

 • Výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích / Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby spadající pod aktivitu 1.3.D včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod,

1.3.D Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány):

 • Výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV s kapacitou nad 50 EO včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí ČOV nejsou podporovány) pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,

1.6.B Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody:

 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

 

Způsobilé výdaje:

 • projektová příprava a činnost odborného technického nebo autorského dozoru (projektová dokumentace, zadávací dokumentace, žádost o dotaci) max. do výše 6-10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů (odstupňováno dle výdajů projektu)
 • výdaje na zařízení staveniště
 • výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě a výdaje na ČOV. Podporovány budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. podchycení volných výustí).
 • výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod a kanalizaci (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace)
 • výdaje na vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové zdrže před ČOV existujících v systémech jednotné kanalizace za předpokladu, že takto naakumulovaná voda bude následně odvedena na ČOV a vyčištěna,
 • rekonstrukce stavebních objektů u ČOV jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý vliv na zvýšení účinnosti ČOV nebo zvýšení kapacity ČOV,
 • demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy určující podrobné technické podmínky,
 • rekonstrukce odlehčovacích objektů pouze v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených vod za rok a zároveň bude nově nainstalováno zařízení na měření množství odlehčených vod,
 • náklady na výstavbu úpraven vod
 • výdaje na výstavbu a intenzifikaci zdrojů pitné vody v případě nedostatečné kvality nebo množství vody;
 • výdaje na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně výstavby nebo intenzifikace objektů na síti pouze k existující zástavbě;
 • vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu.

Nezpůsobilé výdaje:

 • výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků vodovodem nebo kanalizací,
 • výdaje na rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce/obnova zdrojů vody, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně rekonstrukce/obnovy objektů na síti,
 • výdaje na individuální čištění odpadních vod a bezodtokové jímky realizované u jednotlivých nemovitostí fyzických osob včetně výdajů na svoz odpadních vod,
 • výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického stavu,
 • výdaje na rekonstrukci kanalizace,
 • výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury (včetně zkušebního provozu úpravny vody nebo ČOV),
 • rozpočtová rezerva.

Přílohy žádosti:

 • Aktuální prohlášení o plátcovství DPH;
 • Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim a v případě, kdy není žadatel vlastníkem nemovitostí, tj. pozemků a staveb ve/na kterých je akce realizována (netýká se liniových staveb);
 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení PD včetně položkového rozpočtu;
 • Pravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení (pokud bylo vydáno);
 • Formulář technických parametrů (technické parametry projektu, zdůvodnění a účel projektu, variantní řešení);
 • Část Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje týkající se předmětné akce (textovou i grafickou část);
 • Vyjádření příslušného podniku povodí;
 • Stanovisko vlastníka a provozovatele k tomu, zda stávající ČOV má dostatečnou volnou kapacitu pro nově napojené znečištění a kvalita vypouštěné odpadní vody z ČOV po realizaci akce bude v souladu s předpisy EU a ČR;
 • U rekonstrukcí/intenzifikací ČOV doklady k zdůvodnění navrhovaného opatření a splnění podmínek přijatelnosti;
 • U výstavby/rekonstrukcí ČOV údaje k zdůvodnění kapacity ČOV (není-li součástí projektové dokumentace;
 • Podklady pro hodnocení (např. doklad o množství EO podchycených volných výustí, doklad o vyhlášení pásma hygienické ochrany vodních zdrojů v řešeném katastrálním území včetně zákresu do katastrální mapy a údaji o počtu zásobovaných obyvatel z daného zdroje, zákres realizovaného opatření k zvláště chráněným územím);
 • Vyjádření krajské hygienické stanice ve standardizovaném vzoru (pro aktivitu 1.6.B);
 • Odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou;
 • Popis vlastnicko-provozní situace realizovaného projektu včetně doložení příslušných podkladů – např. stávajících provozních smluv;
 • Čestné prohlášení o způsobu zajištění budoucího provozu investice dle zvoleného provozního modelu (Model samostatného provozování (obec provozuje sama), vlastnický model, smíšený model, oddílný model);
 • Povolení k provozu vodohospodářské infrastruktury vydané příslušným vodoprávním úřadem (je-li relevantní);
 • Doklad, že subjekt zodpovědný za provozování je 100% vlastněn vlastníkem dotčené infrastruktury a případnými dalšími veřejnými vlastníky a infrastrukturu provozuje na základě smlouvy nebo jiného místně platného pověření (pouze u vlastnického modelu provozování u stávající vodohospodářské infrastruktury);
 • Ekonomické podklady dle kapitoly 1.6. Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP pro období 2014-2020.