Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje THÉTA


Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

THÉTA

Cíl podpory:  prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • podporu projektů ve veřejném zájmu
  • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv

Kdo může žádat:

  • výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a v případě podprogramu 2 prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. V rámci podprogramů 1 a 3 výzkumné organizace mohou spolufinancovat projekt z neveřejných i z veřejných prostředků;
  • podniky - právnické osoby či podnikající fyzické osoby (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (dále jen „Nařízení"), které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Hlavním uchazečem může být jak výzkumná organizace, tak i podnik.

 Veřejné soutěže se mohou zúčastnit uchazeči uvedení v § 18 odst. 11 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále ZPVV). Podmínkou je, že se projektu účastní alespoň jeden uchazeč, který má v souladu s článkem 1 odst. 5 Nařízení v České republice provozovnu či pobočku.

Výše a míra podpory:

 

Program 1

Program 2

Program 3

 

90%

60%

90%

 

 Termín výzvy:

  •     Předpoklad vyhlášení  IV Q 2019

Ostatní podmínky

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

  1. Cílem podprogramu je zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů, a to prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. V tomto ohledu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

  1. Cílem podprogramu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Podprogram (respektive celý program) v tomto ohledu také reflektuje potřebu sektorového přístupu v oblasti energetiky.

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

  1. Cílem podprogramu je podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.