Sledujte nás na:

Reference

Naše

ZREALIZOVANÉ

projekty


Chcete se dozvědět více?

Nechte nám Váš email, ozveme se Vám.


Zpracujeme ANALÝZU DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ, která přehledně informuje o možnostech financování projektů z dotačních fondů. ZPRACUJEME ŽÁDOSTI O DOTACI, včetně příloh. Po přidělení dotace poskytujeme poradenskou službu DOTAČNÍ MANAGEMENT. V souladu s platnou legislativou umožňujeme službu ORGANIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.  Zajišťujeme TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) tak, aby prostředky klienta byly vynaloženy efektivně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte představu o projektu, který byste chtěli realizovat ? V prvé řadě Vám zpracujeme ANALÝZU DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ, která v přehledné podobě shrnuje informace a zkoumá možnosti financování projektu z dotačních fondů.

obsah:

1) analýza možností financování z dotačních fondů

2) výběr dotačního titulu a optimální definování předmětu žádosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další důležitým krokem je ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI. Zpracujeme Vaši žádost přesně v souladu s požadavky poskytovatele dotace včetně všech příloh.

obsah:

1) rozbor všech náležitostí a zpracování žádosti (projektu)

2) zpracování studie proveditelnosti, podnikatelského záměru

3) kompletace a zajištění příloh a přehledů žádosti o dotaci

4) kontrola úplnosti a podání žádosti, konzultace ve fázi podpisu smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše služba DOTAČNÍ MONITORING se Vám postará o bezvadný průběh realizace projektu a bezproblémové čerpání finančních prostředků z přidělené dotace.

obsah:

1) dohled nad realizací projektu z hlediska administrativní správnosti

2) zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu (průběžných a závěrečné)

3) oznámení změn projektu (popř. zpracování dodatku k poskytnutí podpory)

4) příprava dokumentace projektu a příslušných podkladů k archivaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro úspěšnou realizaci Vašeho plánu budete potřebovat vhodného dodavatel. Zorganizováním VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vám takového dodavatele pomůžeme nalézt. Vždy postupujeme v souladu s platnou legislativou.

obsah:

1) vypracování návrhu soutěžních podmínek (i definitivního znění) a hodnotících kritérií

2) zadávací dokumentace - kompletace a rozmnožení projektové dokumentace

3) organizace průběhu hodnotící komise, předání dokumentů z průběhu řízení

4) vyhotovení závazného návrhu smlouvy o dílo, právní pomoc při uzavření smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě administrace projekt zajistíme i po stránce technické. Můžeme Vám poskytnou TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI), díky této službě budete mít pod kontrolou dodavatele stavebních prací, harmonogram a hlavně efektivně vynaložené prostředky.

obsah:

1) kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a postupu stavby v souladu s projektovou dokumentací a smluvními dokumenty

2) ověřování správného postupu prací dodavatele stavby dle dohodnutého časového harmonogramu a uzavřenými smlouvami

3) spolupráce s projektantem (popř. s jeho autorským dozorem), účast na přejímacím řízení a kolaudaci