MMR - Technická infrastruktura 2021

MMR - Technická infrastruktura 2021


 

Ministerstvo pro místní rozvoj

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - Podprogram 117D063

Cíl podpory:

 • Rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových domů nebo rodinných domů.

Kdo může žádat:

 • Obec.

Technická infrastruktura (předmět dotace):

 • Pozemní komunikací se rozumí:
 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí,
 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí,
 3. účelové komunikace
 • Vodovodem se rozumí:
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě
 • Kanalizací se rozumí:
 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě,
 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě,

          a to i jednotlivě.

Výše a míra podpory:

 • Pro výši dotace je rozhodující počet naprojektovaných přípojek nebo sjezdů k pozemkům pro výstavbu rodinných nebo bytových domů.
 • Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden zainvestovaný stavební pozemek.

Alokace:

50 mil. Kč

Termín výzvy:

 • 15.1.2021 – 9.4.2021 (12:00)

Ostatní podmínky

 • Žádost nemůže být podána na akci, u které již byla ukončena realizace.
 • Žádost může být podána na akci, u které již byla zahájena realizace.
 • Realizace akce může být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Uznatelnými výdaji jsou výdaje na pozemní a stavební práce související s výstavbou předmětné technické infrastruktury.
 • Uznatelnými nejsou výdaje na projektovou dokumentaci, stavební dozor ani výdaje související s vypracováním žádosti.
 • Dotace není poskytována na výstavbu přípojek, na přeložky ani na stavební úpravy.
 • Pokud žadatel je vlastníkem pozemků pro výstavbu domů, může si vybrat, zda bude žádost podávat v režimu „de minimis“ nebo mimo něj.
 • Pokud žadatel není vlastníkem pozemků pro výstavbu domů, může žádat pouze v režimu „de minimis“.

 

 • Přílohy k žádosti:

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá:

 1. smlouvu o spolupráci mezi obcemi, pokud obec, na jejímž území se provádí výstavba technické infrastruktury, sdruží finanční prostředky s jinou obcí;
 2. prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům; to platí i pro obec, s níž jsou sdruženy finanční prostředky na výstavbu technické infrastruktury;
 3. zdůvodnění potřebnosti výstavby technické infrastruktury;
 4. formulář Vybavenost akce;
 5. snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví pozemků, na kterých bude provedena výstavba technické infrastruktury; v případě, že obec není vlastníkem pozemku, také smlouvu
 6. doklad o tom, že zainteresované pozemky, pro výstavbu domů, neleží v záplavovém území. V případě, že pozemky leží v záplavovém území, souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu k výstavbě domů s případnými omezujícími podmínkami;
 7. předpokládaný rozpočet stavby nebo výkaz výměr a nákladů na měrnou jednotku;
 8. platný doklad o povolení stavby předmětné technické infrastruktury dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů;
 9. z projektové dokumentace stavby:
 10. souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu k předmětné technické infrastruktuře
 11. situaci stavby předmětné technické infrastruktury
 12. čestné prohlášení žadatele o projektové dokumentaci;
 13. další doklady požadované správcem programu.

 

 • Doplňující přílohy

Obec, která obdrží od ministerstva Registraci akce s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do termínu stanoveného správcem programu doplňující náležitosti žádosti, a to:

 1. doklady o zdrojích na dofinancování výstavby technické infrastruktury;
 2. smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby technické infrastruktury;
 3. formuláře ISPROFIN (aktualizované údaje o akci, pokud došlo ke změně);
 4. informaci o plátci DPH;
 5. dokumentaci výběrového řízení;
 6. čestné prohlášení žadatele o dotaci v režimu „de minimis“.