MMR - Podporované byty

MMR - Podporované byty


Ministerstvo pro místní rozvoj

PODPOROVANÉ BYTY - Podprogram 117D064

Cíl výzvy:

 • Podpořit vznik podporovaných bytů, na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku (seniory) a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života).

Kdo může žádat:

 • obec,
 • kraj,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • městská část Prahy,
 • příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem,
 • veřejně obchodní společnost,
 • společnost s ručením omezeným,
 • společnost komanditní,
 • akciová společnost,
 • evropská společnosti,
 • družstvo,
 • spolek,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech.

Dotační tituly

 • DT č. 1 - Pečovatelský byt
 • DT č. 3 - Komunitní dům seniorů

Výše a míra podpory:

 • Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

Alokace výzvy:

 • 250 mil. Kč

Termín výzvy:

 • 15.1.2021 – 9.4.2021 (12:00)

 


Ostatní podmínky

 • Dotace může být poskytnuta pouze na:
 • novostavbu bytového domu,
 • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
 • nástavbu nebo přístavbu, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
 • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,
 • stavební úpravy, nástavbu nebo přístavbu rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.
 • Dotace je poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet všech podpor v režimu „de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

 

 • Pečovatelský byt

Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

 1. věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (65+)
 2. zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách

Specifické podmínky:

 • stavebně technické uspořádání všech pečovatelských bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu
 • podlahová plocha pečovatelského bytu nesmí překročit 50 m2  (včetně poloviny lodžie, balkonu)
 • v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče
 • v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby
 • V případě výstavby, kdy výstavba zahrnuje stavbu bytů podpořené z dotace (dotované byty) a bytů nepodpořené z dotace (nedotované byty) a nebytové prostory, výdaje na společné části domu se uznávají v poměrech dle výměr podlahové plochy dotovaných bytů ku nedotovaným bytům a nebytovým prostorům.

 

 • Komunitní dům

Cílová skupina: Osoby ve věku 60 let a více, jejichž průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy pro 1 členné domácnosti nebo 1,3 násobek pro 2 členné domácnosti.

Specifické podmínky:

 • Počet bytů 10 – 25
 • bezbariérovost
 • stavebně technické uspořádání všech bytů splňuje technické požadavky upravitelného bytu
 • podlahová plocha vstupního bytu nesmí překročit 45 m2
 • plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel, minimálně však musí činit 40 m2
 • sdílené prostory musejí splňovat požadavky na obytnou místnost
 • projektová dokumentace musí obsahovat jasné půdorysné vymezení a vyčíslení plochy sdílených prostor
 • v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče
 • v Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby
 • z dotace lze financovat výstavbu celého objektu Komunitního domu seniorů včetně sdílených prostor.

 

Přílohy k žádosti:

K vyplněnému, vytištěnému a podepsanému formuláři žádosti žadatel přikládá:

 1. prohlášení žadatele, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo bankám
 2. prohlášení žadatele, že není podnikem v obtížích
 3. prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvidaci po dobu 3 let před podáním žádosti
 4. věcné zdůvodnění záměru a potřebnosti vzniku podporovaných bytů
 5. souhlasné stanovisko obce s realizací záměru provozování podporovaných bytů v lokalitě obce (když že žadatel není obec)
 6. čestné prohlášení, že akce nebude spolufinancována z prostředků ESIF
 7.  doklad o právní subjektivitě, tato podmínka se netýká žadatele, kterým je obec
 8. doklad o tom, že pozemek, na kterém vzniknou podporované byty, neleží v záplavovém území, potvrzený příslušným vodoprávním úřadem (v opačném případě příslib od pojišťovny)
 9. případně jiné doklady požadované správcem programu
 10. investiční záměr, který věcně a funkčně vymezuje stavbu, časový průběh přípravy a realizace stavby, a který obsahuje:
  1. z projektové dokumentace stavby
   • průvodní nebo souhrnnou technickou zprávu
   • koordinační situaci stavby (pokud ale není požadována v rámci stavebního řízení, stačí katastrální mapa)
   • výkresy půdorysů, řezů a pohledů; každý upravitelný byt musí být vyznačený v příslušném půdoryse
   • technické zprávy jednotlivých profesí (technika prostředí staveb)
  2. předpokládaný podrobný položkový rozpočet stavby
  3. technicko – ekonomické zdůvodnění stavby
  4. popis zabezpečení a financování provozu podporovaných bytů
 11. posudek autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby, nebo znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem v oboru pozemní stavby nebo v případě potřeby statika staveb dokládající nezpůsobilost bytů k bydlení;
 12. výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy, kde má být výstavba podporovaných bytů prováděna
 13. pravomocné stavební povolení nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oprávnění na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, pokud jsou stavebním zákonem vyžadovány;
 14. v případě výstavby - průkaz energetické náročnosti budovy
 15. plná moc k zastupování žadatele při podání žádosti.