MPSV - Dětské skupiny

MPSV - Dětské skupiny


 

Budování kapacit dětských skupin 

Cíl podpory: 

je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Podporované aktivity zahrnují:

 • nákup nemovitostí včetně pozemků,
 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny,

Kdo může žádat:

 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen „obec“),
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje)
 • Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)
 • Veřejnoprávní VŠ, Ústavy Akademie věd, Veřejné výzkumné instituce
 • Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
 • Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Výše a míra podpory:

 • celková alokace: 2.74 mld. Kč
 • max. 100 % uznatelných výdajů
 • max. výše dotace: 20 mil. Kč
 • min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč

Termín výzvy:

 • příjem žádostí: 20.4.2022
 • ukončení žádostí:              1. kolo 30.6.2022

2. kolo 30.9. 2022

finální 30. 11. 2022