MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb


Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Program 013 310 senioři 2016-2020 - výzva č. 3

 

Cíl podpory:     Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb: Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionář.

Kdo může žádat:

 • Kraj
 • Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části
 • Obecně prospěšná společnost
 • Církev a náboženská společnost
 • Ústav
 • Sociální družstvo
 • Spolek
 • Obchodní společnost

Kdo nemůže žádat:

 • Příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem
 • Organizační složka státu a státní příspěvková organizace
 • Poskytovatel sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výše a míra podpory:

 • alokace výzvy – předpoklad více než 500 mil. Kč (bude upřesněno v tiskové zprávě MPSV)
 • max. 50 % uznatelných výdajů
 • max. výše dotace: 50 mil Kč (dotace tvoří max. 50 % způsobilých výdajů)
 • min. výše způsobilých výdajů: 3 mil. Kč

Termín výzvy:

 • příjem žádostí: 1. 11. 2019 – 6. 1. 2020

Ostatní podmínky

 Podporované aktivity zahrnují:

 • Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb
 • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb
 • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení
 • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostavby a rekonstrukce, a to při zvyšování kapacity

Vymezení uznatelných výdajů

 • Z prostředků státního rozpočtu budou hrazeny výdaje na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a výdaje související s pořízením.
 • Výdaje musí být přiměřené a musí být v souladu s principy:
  1. Hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů akce)
  2. Účelnosti (optimální míra dosažení cílů v přímé návaznosti na akci
  3. Efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy akce)
 • Činnosti bezprostředně související s akcí, které jsou uznatelné, mohou být zahájeny před podáním žádosti o poskytnutí dotace, uznatelnost výdajů se vztahuje k období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2022.

Vymezení neuznatelných výdajů

Neuznatelnými výdaji jsou výdaje určené na:

 • Demolici stavby, jako samostatného stavebního objektu, nikoliv bourací práce realizované v průběhu rekonstrukce či modernizace objektu
 • Výpočetní techniku (jako pracovní stanice, servery, výstupní a zobrazovací zařízení) a kancelářskou techniku.
 • Opravy a údržbu
 • Sankce a penále
 • Dodatečné stavební práce, vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez dalších náhrad, činnosti nad rámec schválené zadávací dokumentace
 • Bankovní záruky, pojištění, úroky, poplatky
 • DPH, pokud má příjemce nárok na odpočet daně na vstupu; pokud u organizace existuje dvojí režim, musí účastník programu rozhodnout, zda navrhovaná akce spadá do režimu DPH s nárokem na odpočet nebo pod režim, kde daň není uplatňována
 • Náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
 • Cestovní náhrady
 • Provozní a režijní náklady
 • Výdaje spojené s řízením a administrací projektu, vyjma výdajů spojených s administrací veřejné zakázky
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitostí, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí