Dejte nový život sociálně vyloučené lokalitě ve vaší obci

Dejte nový život sociálně vyloučené lokalitě ve vaší obci


 MMR-Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Program 117 D081

Cíl podpory:

 • Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Kdo může žádat:

 • Obec, která má ve svém katastru území, které je možné definovat jako SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Obec, která se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.
 • Kraj, který je vlastníkem nemovitosti určené k demolici.

Dotační tituly

 • DT č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého
  a Karlovarského kraje.
 • DT č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT 1.

Výše a míra podpory:

 • Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci schválených akcí.
 • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.
 • Účastník podprogramu může v dané výzvě podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci jednoho DT v dané výzvě může být maximálně 10 mil. Kč pro jednoho žadatele.
 • Obec do 3000 obyvatel: max. 70%.
 • Obec od 3001 do 10 000 obyvatel: max. 60%.
 • Obec od 10 001 obyvatel: max. 50 %.
 • Kraje: max. 50 %.

Termín výzvy:

 • 15.11.2019 – 14.2.2020

  Více infrormací v našem letáku ZDE