Dejte nový život brownfieldu ve vaší obci

Dejte nový život brownfieldu ve vaší obci


Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů 

Cíl podpory:

regenerace:
 • Cílem výzvy, resp. podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce.
 • Podprogram je určen pro objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké veřejnosti.
Studie
 • Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením vlády ČR č. 430/2019, ze dne 17.června 2019. 

Kdo může žádat:

 • Obec nebo kraj

Dotační tituly

 • DT1 Revitalizace a výstavba
 • DT2 Revitalizace a rekonstrukce
 • DT3 Revitalizace

 Výše a míra podpory:

regenerace
 • Maximální výše dotace se stanovuje dle velikosti žadatele následujícím způsobem:
 1. Obec do 3 000 obyvatel - maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
 2. Obec od 3 001 do 10 000 - maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, 
 3. Obce od 10 001 obyvatel   - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
 4. Kraje    - maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů
 • Účastník podprogramu může v dané výzvě podat pouze jednu žádost
 • Dolní limit dotace při podání žádosti činí 300 tis. Kč
 • Horní limit dotace na jeden projekt je 30 mil Kč
studie
 • Dotace je poskytována až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
 • Horní limit dotace je 2 mil. Kč.

Termín výzvy:

regenerace: 18.12.2019 – 11.5.2020

studie: 15.11.2019 – 14.2.2020


 • Více infrormací k regeneraci v našem letáku ZDE
 • Více infrormací k tvorbě studií v našem letáku ZDE