PODPORA FIRMÁM ZASAŽENÝM A ČELÍCÍM KORONAVIRU

PODPORA FIRMÁM ZASAŽENÝM A ČELÍCÍM KORONAVIRU


V důsledku současné Koronavirové krize a souvisejících preventivních opatření schválila vláda, resp. jednotlivé řídící orgány, několik nových dotačních programů, které mají za cíl minimalizovat ekonomické dopady, nebo podpořit výrobu zdravotnických prostředků jejich vývoj a nasazení nových technologií souvisejících s bojem proti koronaviru.

Tento seznam pravidelně aktualizujeme. Jaké programy jsou tedy v tento moment k dispozici?

MPO: Technologie COVID 19

MPO v první polovině dubna vyhlásí mimořádnou výzvu v programu Technologie na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19.

Příjem žádostí: od 27.4.2020 do 29.5.2020

Podporované aktivity a výdaje: technologická zařízení a vybavení (včetně SW a rozšíření nebo úpravy stávajících výrobních linek) na výrobu zdravotnických a osobních ochranných prostředků pro zpomalení šíření epidemie (v daných CZ-NACE), způsobilost výdajů zpětně od 1.2.2020.

Způsobilí žadatelé: malé a střední podniky

Míra podpory: 50 %

Výše podpory: 250 tis. Kč - 200 mil. Kč 

Více informací na webu donátora

Potřebujete pomoct sepsat žádost?

MPO: Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

MPO připravuje program podpory rychlého zavedení nových medicínských i dalších souvisejících řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru a zmírnit dopady dalšího šíření a následků krize.

Příjem žádostí: od 1.4.2020

Alokace výzvy:  200 mil. Kč

Aktivity a výdaje: pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků,

mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby, nová technologická řešení stávajících technologií (např. nový plicní ventilátor apod.), zcela nová inovativní řešení popř. dovyvinutí řešení.

Vhodní žadatelé: malé a střední podniky, výzkumné organizace.

Výše podpory: max. 5 mil. Kč

Více informací na webu donátora

Potřebujete pomoct sepsat žádost?

MPO: The Country for the Future – zaměření COVID-19

MPO v první polovině dubna vyhlásilo druhou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future , v níž lze podat žádost o podporu projektu na zavedení inovací do praxe, které v budoucnosti zamezí nebo minimalizují zdravotní rizika nebo hospodářskou ztrátu spojenou s pandemií onemocnění COVID-19 nebo obdobnými budoucími zdravotními hrozbami.

Příjem žádosti: od 3.4.2020 do 15.5.2020.

Podporované aktivity a výdaje:

Projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem. Zejména pak projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím

Způsobilí žadatelé: malé a střední podniky

Míra podpory: do výše 50 % realizace projektu

Výše podpory: max 25 mil. Kč

Více informací na webu donátora

Potřebujete pomoct sepsat žádost?

ČMZRB: Záruční program COVID pro firmy zasažené koronavirem

Program MPO a ČMZRB pro podnikatele mimo území hl. m. Prahy poskytující záruky za úvěry komerčních bank a příspěvky na úhradu úroků, doba ručení až 3 roky.

Příjem žádostí:  periodicky

Podporované aktivity a výdaje: záruky za provozní úvěry komerční bank (mzdy, nájmy, energie, služby na provoz podniku, materiál, zásoby apod.).

Způsobilí žadatelé: malé a střední podniky (včetně OSVČ)

Míra podpory:  ručení do výše 80 % jistiny komerčního úvěru, až 1 mil. Kč příspěvek na úhradu úroků (de minimis).

Výše úvěru: až 15 mil. Kč

Pravděpodobně budou vyhlašovány další výzvy. Vzhledem k velikému zájmu, je dobré si žádost připravit dopředu.

Více informací na webu donátora

Potřebujete pomoct sepsat žádost?

MPSV: Antivirus - podpora zaměstnanosti

MPSV připravilo program ochrany zaměstnanosti. Program bude prostřednictvím ÚP ČR kompenzovat postiženým firmám mzdové náklady formou příspěvku na vyplácenou náhradu mezd z titulu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény, ošetřovné) nebo na straně zaměstnavatele (omezení či uzavření provozu).

Příjem žádostí: od dubna 2020

Aktivity a výdaje: náhrada hrubé mzdy zaměstnance (mimo zdrav. a soc. pojištění hrazené zaměstnavatelem).

Míra podpory:  60-100% mzdy dle druhu překážky

  • zaměstnanci musí být v pracovním poměru (tzn. nevztahuje se na DPP/DPČ)

Více informací na webu donátora

Potřebujete pomoct sepsat žádost?

Podpora VaVal COVID-19 v rámci TAČR

Příjemci již realizovaných projektů mohou žádat o jejich rozšíření do tématu boje s COVID. Připravována nová výzva DELTA 2 - mezinárodní spolupráce bude také zaměřena tímto směrem.

Více informací na webu donátora

Tento seznam dotací průběžně aktualizujeme. Se žádostmi o uvedené podpory, vám rádi pomůžeme.

Kontaktujte nás!