OP VVV - Šablony III.

OP VVV - Šablony III.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020

Šablony III (výzva 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha)

 

Cíl podpory:

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Kdo může žádat:

 • Mateřské a základní školy*

* Nezřizované organizačními složkami státu nebo zřizované MŠMT.

Výše a míra podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 tis. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč, ale:
  • pro MŠ a ZŠ: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč);
  • v případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za MŠ a jedenkrát za ZŠ, celkem tedy 400 000 Kč.
 • Spolufinancování projektu žadatelem/příjemcem není v této výzvě vyžadováno.
 • Alokace výzvy je 2 730 mil. Kč.

Termín výzvy:

 • Příjem žádostí: 31.3.2020 – 29.6.2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků, aktivity rozvíjející ICT v MŠ a ZŠ
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektový den ve výuce (pro MŠ i ZŠ povinná aktivita)
 • Zájmové kluby

Ostatní podmínky:

 • Nejzazší datum ukončení projektu je 30.6.2023
 • Délka realizace projektu: max. 24 měsíců
 • Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 • Povinné přílohy:
  • Prohlášení o přijatelnosti,
  • Výstup z dotazníkového šetření,
  • Kalkulačka indikátorů,
  • Doklad o bankovním účtu,
  • Doklad o bezdlužnosti.

 

V případě bližších informací o možnosti spolupráce na přípravě žádosti či při realizaci a administraci dotace kontaktujte

Ing. Mgr. Ladislav Kudláček

Email: ladislav.kudlacek@accon.cz nebo tel.: +420 733 785 852