MMR - Marketingové aktivity v cestovních ruchu

MMR - Marketingové aktivity v cestovních ruchu


MMR-NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Marketingové aktivity v cestovních ruchu (117D722)

 

Cíl podpory:   

Zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Dotační tituly:

 • Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů

Zaměřeno na podporu aktivit krajských organizací destinačního managementu (nebude podporován provoz). Krajské organizace destinačního managementu jsou organizace zaměřené na propagaci kraje na blízkých trzích (i příhraničních), koordinaci marketingových aktivit na celém území kraje, poskytování servisu lokálním
a oblastním organizacím destinačního managementu působícím na území kraje, zabezpečení aktivit v území nepokrytém aktivitami organizací destinačního managementu a v neposlední řadě i implementaci aktivit vycházejících z krajských strategických dokumentů, náležících do kompetence krajské DMO (Organizace destinačního managementu).

 • Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni

Zaměřeno na podporu oblastních DMO (Organizace destinačního managementu). Podpora bude zaměřena převážně na řízení rozvoje destinace, tvorba produktu cestovního ruchu, definování cílových skupin, realizace marketingových aktivit, propagace destinace, řízení toku návštěvnosti v destinaci, výzkumné aktivity, vyhodnocování efektivity realizovaných aktivit a další aktivity realizované DMO. 

 • Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

Zaměřeno na podporu tvorby národních a nadregionálních produktů3 cestovního ruchu (společné / jednotící téma), realizaci zastřešujících marketingových kampaní na průřezové aktivity (formy cestovního ruchu) dle zaměření žadatele (napříč kraji a územím ČR).Podporované aktivity musí mít vazbu na Marketingovou koncepci cestovního ruchu 2013 – 2020, marketingový plán případně produktové řady České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (dále také „agentura CzechTourism“, „CzechTourism“, „CzT“).

 

Kdo může žádat:

 • Dotační titul č. 1 – Marketingové aktivity na úrovni krajů

Certifikované/registrované krajské organizace destinačního managementu, útvar krajského úřadu s gescí „cestovní ruch“ v případě, že certifikovaná/registrovaná krajská organizace destinačního managementu neprokáže min. 1 rok činnosti, ale musí být již založena.

 • Dotační titul č. 2 – Marketingové aktivity na oblastní úrovni

Certifikované/registrované oblastní organizace destinačního managementu

 • Dotační titul č. 3 – Marketingové aktivity na národní a nadregionální úrovni

Zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu, certifikované/registrované oblastní a krajské organizace destinačního managementu realizující nadregionální produkt

Termín výzvy:

               27.5.2020 – 30.6.2020 (12:00)

Podporované oblasti:

PODPOROVANÉ OBLASTI

PŘEHLED PŘÍKLADŮ PODPOROVANÝCH AKTIVIT

Řízení destinace

 • Tvorba / aktualizace strategických dokumentů destinace.
 • Tvorba dopadových studií (hodnocení ekonomických, sociálních
  a environmentálních dopadů cestovního ruchu; vztahu rezidentů
  k návštěvníkům; podklady pro návštěvnický management; monitoring udržitelného rozvoje).
 • Vzdělávání a trénink pracovníků DMO a dalších aktérů cestovního ruchu (pracovníci TIC, DMO, oddělení / odborů cestovního ruchu při Krajském úřadě, vzdělávání a školení průvodců, subjektů cestovního ruchu včetně jejich zaměstnanců).
 • Nastavení KPI´s pro vyhodnocování efektivity činnosti DMO.

Marketingové výzkumy

 • Realizace marketingových šetření v oblasti monitoringu návštěvnosti (profil návštěvníka), šetření zdrojových trhů, vnímání destinace (image, brand), spokojenosti návštěvníků s kvalitou nabídky nebo analýz konkurence. 
 • Realizace výzkumů u nositelů nabídky cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj destinace – zjištění potřeb na straně nabídky, spokojenost s fungováním a rozvojem CR v destinaci, náměty na vylepšení nabídky CR apod.
 • Realizace mystery-shoppingu12 u poskytovatelů služeb cestovního ruchu se zaměřením na rozvoj kvality služeb.
 • Marketingové výzkumy budou v souladu s výzkumy realizovanými agenturou CzechTourism

Tvorba a inovace produktů

 • Akce cestovního ruchu (realizace eventů regionálního
  a nadregionálního charakteru – ve spolupráci s oblastní / lokální DMO). Vztah realizovaných akcí k nabídce destinace a akce musí být primárně zaměřené na návštěvníky cestovního ruchu (nebudou podporovány akce zaměřené primárně na rezidenty destinace – např. společenské – kulturní akce atd.) Podpořené eventy budou hodnoceny dle metodiky a kritérií pro posuzování kvality eventů využívanou agenturou CzechTourism.
 • Tematické, regionální a nadregionální produkty (vč. zapojení regionální producentů do nabídky destinace).
 • Turistické karty (výroba karet, tiskárna na potisk karet, SW aplikace pro administraci turistických karet, čtečka karet atd.)
 • Navrhované produkty budou v souladu se strategiemi produktů agentury CzechTourism (CzT) a Manuálem tvorby produktů.

Branding destinace

 • Strategie brandingu (definování principů, hodnot a benefitů destinace na kterých značka stojí, unikátnosti destinace a její konkurenceschopnosti na regionální i národní úrovni), její soulad s atributy národní destinační značky,
 • Ztvárnění značky, stanovení principů práce se značkou včetně jejího umísťování, vztah k národní destinační značce, kterou spravuje agentura CzechTourism (www.brand.czechtourism.cz).
 • Architektura značek (koncept provázání hlavní značky destinace
  s ostatními značkami nabídky - oblastní a lokální destinace, marketingové produkty, …).
 • Fotobanky / imageová videa – včetně SW aplikací pro uchování, správu
  a distribuci. Na vyžádání správce programu popř. agentury CzechTourism umožnit a poskytnout v době udržitelnosti k možnému využití – podmínkou je ošetření licenčních práv pro 3. strany. 
 • Předměty se vztahem k nabídce a zaměření destinace, jejím produktům
  a cílové skupině (vztah k destinaci / respektuje kulturněhistorická nebo přírodní specifika nebo produkty destinace).

Distribuce produktů cestovního ruchu

 • Tvorba a rozšíření webových portálů, budování společných datových skladů (např. propojení krajského webu s oblastními a lokálními weby).
 • Projekty distribuce informací mezi jednotlivými úrovněmi DMO.
 • Monitoring efektivity distribuce.

Komunikace

 • Komunikační kampaně (koncepční práce a exekuce vč. videospotů, fotoprodukce atd.).
 • Ediční činnost (tiskoviny – mapy, letáky, …).
 • PR (vč. press a fam tripů, spolupráce s influencery).
 • Webové stránky (modernizace webových portálů – redesign, nové funkcionality, přizpůsobení specifickým cílovým skupinám Programu).
 • Mobilní aplikace (jejich vývoj a možnost provázání s aplikacemi CzechTourism).
 •  Přímý marketing vč. CRM / on-line marketing / marketingový informační systém, databázové systémy.
 • B2B marketing – účast na akcích (veletrhy, workshopy, roadshow). Nutná koordinace s agenturou CzechTourism tam, kde je dostupné zahraniční zastoupení.
 • Sociální média (plánování s ohledem na aktuální trendy, jejich realizace
  a vyhodnocování).
 • Mediální kampaně (efektivní plánování media mixu včetně jejich vyhodnocování)

Marketingové partnerství

 • Projekty partnerství mezi DMO a klíčovými marketingovými partnery (soukromé i veřejné subjekty) destinace s cílem pozitivně ovlivňovat vnímání značky destinace (např. realizace workshopů).

 

Výše a míra podpory:

Celkové náklady (výdaje) akce (projektu) nesmí překročit níže stanovené výše:

 • Minimální výše celkových výdajů je 250 000 Kč.
 • Maximální výše celkových výdajů je 5 000 000 Kč (dotační tituly č. 1 a 2)     

                                                                                a 10 000 000 Kč (dotační titul č. 3)

 • Projekt je samostatný funkční celek. Celkové náklady / výdaje projektu se rovnají celkovým uznatelným výdajům projektu, v předložené žádosti / projektu nesmí být zahrnuty neuznatelné náklady / výdaje.
 • Uznatelné / způsobilé náklady nesmí vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce na projektu či činnosti nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o dotaci. 
 • Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů / výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.

            


Ostatní podmínky

 • V případě vytváření nové regionální značky či zavádění certifikace regionálních produktů se doporučuje spolupracovat s Asociací regionálních značek, případně koordinátorem značky v regionu.
 • Realizace projektů max. 2 roky (N+1), nejdéle však do 12/2021 pro výzvu roku 2020.
 • U relevantních výstupů projektů udržitelnost 3 – 5 let (tj. 36 - 60 měsíců) v závislosti na struktuře a rozsahu podpořené investice.
 •  U marketingových projektů, respektive projektů využívajících výzkumy bude podmínkou získání stanoviska agentury CzechTourism. V rámci tohoto stanoviska se posuzuje soulad projektového záměru s Marketingovou strategií, efektivita aktivit projektu i kvalita a srovnatelnost výzkumu.
 • Podpora poskytnutá v rámci Programu primárně nezakládá veřejnou podporu (nenaplňuje všechny 4 znaky veřejné podpory).
 • Projekty, u kterých nelze prokázat, že nezakládají veřejnou podporu, nebo lze předpokládat ekonomické využití výstupu, bude podpora poskytnuta na principu „de minimis“, případně s využitím „nové blokové výjimky“.
 • V rámci podprogramu bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu, která bude kompatibilní s pravidlem de minimis
 • Bloková výjimka obsahuje obecné a zvláštní podmínky pro její aplikaci. Obecné musí být naplněny vždy, zvláštní podmínky se váží k jednotlivým kategoriím veřejné podpory.
 • Blokovou výjimku lze použít pouze na transparentní veřejnou podporu.
 • Blokovou výjimku je možné použít pouze na veřejnou podporu, která má motivační účinek.
 • Veřejná podpora podle NBV musí dodržovat maximální intenzitu veřejné podpory stanovenou pro danou kategorii. Veřejná podpora může být počítána pouze ze způsobilých nákladů, které jsou stanoveny v jednotlivých kategoriích podpory.
 • Výše veřejné podpory se odvíjí od způsobilých nákladů, které jsou definovány pro jednotlivé kategorie veřejných podpor a stanovené intenzity veřejné podpory.

 

 • Uznatelnost nákladů
 • Daň z přidané hodnoty není uznatelným nákladem pro její plátce
 • Uznatelné / způsobilé náklady nesmí vzniknout před podáním projektové žádosti. Práce na projektu či činnosti nesmí být zahájeny před podáním písemné žádosti o podporu
 • Mezi neuznatelné náklady akce patří provozní náklady žadatele (mzdové náklady, pojištění, odměny, provize, poradenství, cestovné, pohoštění apod.), projektová dokumentace, stavební dozor, BOZP, průzkumy, správa webu, nákup pozemků, pořízení suvenýrů (typu propisovací tužka, deštník apod.), realizace výběrového řízení, popř. další dle charakteru akce z rozhodnutí správce Programu.
 • Marketingové výstupy z akce, která byla podpořena dotací (propagační materiály apod.), nesmí sloužit ke komerčním účelům, tj. jsou „neprodejné“.