Středočeský kraj - Včasná příprava projektů

Středočeský kraj - Včasná příprava projektů


 

Program 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Středočeský kraj

Cíl programu:

 • Cílem programu je podpora projektů EU 2021+ a NIP, které jsou připravovány pro budoucí podání žádosti o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, kterými jsou evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU a finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2021.
 • Účelem poskytnutí dotace je podpora obcí, příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, a dobrovolných svazků obcí na území Středočeského kraje při včasné přípravě projektů v níže uvedených oblastech podpory.

Kdo může žádat:

 • Obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji
 • Dobrovolný svazek obcí se sídlem ve Středočeském kraji

Podporované oblasti:

 • Životní prostředí
  • a) Budování retenčních nádrží a malých vodních nádrží
  • b) Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků
  • c) Podpora drobných vodních toků a zlepšení odtokových poměrů
  • d) Protipovodňová ochrana (týká se řešení opatření na realizaci přírodního biotopu v záplavovém území v souladu s ochranou obyvatel a v době bez povodní využitelného jako klidová (odpočinková) zóna pro veřejnost)
  • e) Průzkum a budování nových zdrojů vody (průzkumné vrty, které budou následně využity na stavbu k jímání podzemní vody; studny)
  • f) Propojování vodovodních a kanalizačních sítí
 • Sociální oblast
  • a) Výstavba objektů infrastruktury sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, a sociálního bydlení
 • Oblast IT
  • a) Elektronizace služeb veřejné správy - např. eVeřejné zakázky, elektronizace agend stavebního práva, aj.
  • b) Kybernetická bezpečnost – realizace technických opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací, portálová řešení
 • Oblast vzdělávání
  • a) Navyšování kapacit mateřských a základních škol
 • Revitalizace měst a obcí
  • a) Revitalizace veřejného prostranství
 • Cyklostezky
  • a) liniová cyklistická infrastruktura na Dálkových páteřních cyklotrasách (DPT)
  • b) liniová cyklistická infrastruktura na cyklotrasách na území Středočeského kraje směřující do styčných bodů na hranici Prahy a Středočeského kraje (body P-SK)
  • c) liniová cyklistická infrastruktura na regionálních páteřních cyklotrasách (PRT)
  •  

Intenzita podpory:

 • předpokládaná celková výše alokace: 20 000 000 Kč
 • Minimální a maximální výše požadované a poskytnuté dotace:
  • Průzkum a budování nových zdrojů vody – hydrogeologický průzkum: 50 000 – 100 000 kč
  • Propojování vodovodních a kanalizačních sítí: 50 000 – 500 000 Kč
  • Navyšování kapacit mateřských a základních škol
   • Technická studie: 50 000 – 810 000 Kč
   • Projektová dokumentace: 200 000 - 2 835 000 Kč
  • Ostatní oblasti 50 000 – 200 000 Kč
 • Minimální spoluúčast žadatele:
  • 50 % celkových uznatelných nákladů projektu
  • Kromě hydrogeologického posudku: 10 %

Termín výzvy:

 • od 17. května 2021 od 9:00 hodin do 15. prosince 2021 do 15:00 hodin

Způsobilé výdaje:

 • V rámci Programu nelze hradit (tzv. neuznatelné náklady):
  • a) reprezentaci (pohoštění, dary a obdobná plnění),
  • b) mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů),
  • c) pracovní cesty,
  • d) volně stojící vybavení (kancelářské vybavení, nábytek, výpočetní technika včetně příslušenství, trezor, elektrické spotřebiče atd.),
  • e) nákup nářadí a pracovních strojů,
  • f) daně a poplatky, mimo DPH v případech uvedených v článku 5 Programu,
  • g) pokuty a sankce.

Ostatní podmínky:

 • Počet podaných žádostí jedním žadatelem v rámci Programu není omezen.
 • Dokumentace, která je předmětem dotace dle Programu, musí být využita při zpracování projektu, na který bude příjemcem podána žádost o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, kterými jsou evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2021.
 • Dotace není poskytována v režimu de minimis.
 • Projektová dokumentace je podporována v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Povinné přílohy k žádosti:

 • 1. Doklad o právní subjektivitě nebo doklad osvědčující legální existenci žadatele
  • obec předloží:
   • výpis z Registru ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu,
  • příspěvková organizace obce předloží:
   • výpis z Registru ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu,
   • originál písemného souhlasu zřizovatele (obce) s podáním žádosti,
  • dobrovolný svazek obcí předloží:
   • výpis z Registru ekonomických subjektů pořízený prostřednictvím internetu,
   • souhlasy všech členů dobrovolného svazku obcí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP prostřednictvím dobrovolného svazku obcí.
 • 2. Strategie obce / dobrovolného svazku obcí.
 • 3. Plná moc v originále (pouze v případě zastoupení žadatele na základě plné moci).
 • 4. Prohlášení okolních obcí o zájmu využívat připravované navýšení kapacit mateřských a základních škol a prohlášení žadatele, že tento zájem bude pozitivně reflektovat (pouze pro žadatele v oblasti vzdělávání, předmět dotace projektová dokumentace).