Včasná příprava projektů

Včasná příprava projektů


Včasná příprava projektů

Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Projekty EU 2021+ a NIP se dle Programu rozumí projekty, které jsou připravovány pro budoucí podání žádosti o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, kterými jsou evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU a finanční mechanismy EHP/Norsko v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2020.

Žadatelem může být:

 • obec nebo příspěvková organizace zřízená obcí se sídlem ve Středočeském kraji,
 • dobrovolný svazek obcí vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona č. 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Středočeského kraje.

Tematické zadání:

 1. Životní prostředí

Oblast podpory

Předmět dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace

Minimální % spoluúčast žadatele na celkových uznatelných nákladech

Maximální % výše podílu Středočeského kraje na celkových uznatelných nákladech

Budování retenčních nádrží a malých vodních nádrží

PD stavby

50 T

200 T

50

 

50

Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků

PD stavby

50 T

200 T

50

50

Podpora drobných vodních toků a zlepšení odtokových poměrů

Analýza/studie;

50 T

400 T

10

90

PD stavby

50 T

200 T

50

50

Protipovodňová ochrana

Analýza/studie

50 T

400 T

10

90

PD stavby

50 T

200 T

50

50

Průzkum a budování nových zdrojů vody

Hydrogeologický průzkum;

50 T

100 T

 

10

 

90

 

PD stavby

50 T

200 T

50

50

Propojování vodovodních a kanalizačních síti

Analýza/studie

50 T

500 T

10

90

PD stavby

50 T

500 T

50

50

Hospodaření se srážkovými vodami (zadržování vody v krajině)

Analýza/studie

50 T

200 T

10

90

PD stavby

50 T

200 T

50

50

 1. Doprava

Oblast podpory

Předmět dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace

Minimální % spoluúčast žadatele na celkových uznatelných nákladech

Maximální % výše podílu Středočeského kraje na celkových uznatelných nákladech

 Budování bezbariérových komunikaci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Audit  bezpečnosti pozemní komunikace

 

30 T

 

 

 

100 T

 

 

 

10

 

 

 

90

 

 

 

PD stavby

 

50 T

1 M

50

50

 1. Sociální oblast

Oblast podpory

Předmět dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace

Minimální % spoluúčast žadatele na celkových uznatelných nákladech

Maximální % výše podílu Středočeského kraje na celkových uznatelných nákladech

Výstavba objektů infrastruktury sociálních služeb podle zákona č. 108//2006 sb. O sociálních službách a sociálního bydlení

PD stavby

50 T

200 T

50

50

 1. Oblast IT

Oblast podpory

Předmět dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace

Minimální % spoluúčast žadatele na celkových uznatelných nákladech

Maximální % výše podílu Středočeského kraje na celkových uznatelných nákladech

 Elektronizace služeb veřejné správy- e Veřejné zakázky, elektronizace agend stavebního práva aj.

Analýza/studie

 

50 T

 

200 T

10

 

90

 

PD Stavby

50 T

 

200 T

50

50

 Kybernetická bezpečnost – realizace technických opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací, portálové řešení

Analýza/studie

 

50 T

 

200 T

10

 

90

 

PD Stavby

50 T

 

200 T

50

50

 1. Oblast vzdělávání

Oblast podpory

Předmět dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace

Minimální % spoluúčast žadatele na celkových uznatelných nákladech

Maximální % výše podílu Středočeského kraje na celkových uznatelných nákladech

Navyšování kapacit mateřských a základních škol

Technická studie

 1000 kč na 1 žáka ( 50 – 810 T)

/

/

PD stavby

 

3500 kč na 1 žáka (200 T– 2, 8 M)

/

/

Uznatelné náklady přípravy projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací přípravy projektu od 1. 1. 2019 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady přípravy projektu, na kterou byla příjemci dotace poskytnuta.

 

Alokace:

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 30 000 000 Kč.

Termín výzvy:

 • pro tematická zadání Životní prostředí  
  • od 1. února 2020 od 09:00 hodin
  • do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin
 • pro tematické zadání Doprava 
  • od 17. září 2020 od 9:00 hodin
  •  do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin
 • pro tematické zadání Sociální oblast
  • od 17. září 2020 od 9:00 hodin
  •  do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin
 • pro tematické zadání Oblast IT
  • od 17. září 2020 od 9:00 hodin
  •  do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin
 • pro tematické zadání Oblast vzdělávání
  • od 17. září 2020 od 9:00 hodin
  • do 18. prosince 2020 do 14:00 hodin

 


Ostatní podmínky

 • Počet podaných žádostí jedním žadatelem v rámci Programu není omezen.
 • Projektová dokumentace je podporována v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).
 • Dokumentace, která je předmětem dotace dle Programu, musí být využita při zpracování projektu, na který bude příjemcem podána žádost o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, kterými jsou evropské strukturální a investiční fondy EU, komunitární programy EU, finanční mechanismy EHP/Norsko
  v programovém období 2021-2027 a národní zdroje od roku 2020.
 • Žádost o dotaci z veřejných zdrojů musí příjemce podat nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, na kterou mu byla poskytnuta dotace z Programu.
 • Příjemce má povinnost nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplynutí dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, na kterou mu byla poskytnuta dotace dle Programu, informovat písemně poskytovatele o podání nebo o nepodání žádosti o dotaci z veřejných zdrojů.
 • Pokud příjemce podal žádost o dotaci z veřejných zdrojů nejpozději do dvou let od ukončení realizace přípravy projektu, je povinen předložit poskytovateli dokumentaci, na jejímž základě je možné zkontrolovat řádné podání žádosti, a to do 30 kalendářních dnů od vyrozumění poskytovatelem dotace
  z veřejných zdrojů o výsledku splnění či nesplnění všech formálních a věcných podmínek podané žádosti o dotaci z veřejných zdrojů.
 • Uznatelné náklady: pouze výdaje přímo související se zpracováním předmětu dotace na základě doložených účetních (daňových) dokladů (např. faktur), které splňují náležitosti daňového dokladu
  a obsahují popis plnění.
 • Neuznatelné náklady: např.: a) reprezentaci (pohoštění, dary a obdobná plnění), b) mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů), c) pracovní cesty, d) volně stojící vybavení (kancelářské vybavení, nábytek, výpočetní technika včetně příslušenství, trezor, elektrické spotřebiče atd.), e) nákup nářadí a pracovních strojů, f) daně a poplatky, mimo DPH v případech uvedených ve výzvě, článek 5 Programu, g) pokuty a sankce.