MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova

MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova


MMR - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Program 117 D8220

Cíl podpory:

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí (3001 - 10 000 obyvatel), zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotační tituly

 1. DT č. 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací
 2. DT č. 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Výše a míra podpory:

Výše alokace pro tuto výzvu je 420 mil. Kč

DT č. 117D8220A – 70% (min. částka 500 tis., max. 10mil. Kč)

DT č. 117d8210B –70% (min. částka 500 tis., max. 5mil. Kč)

Kdo může žádat:

 • Dotační titul č. 117d8210A
  • Obec 3001-10 tis. obyvatel, včetně (k datu 01.01 roku vyhlášení výzvy).
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Dotační titul č. 117d8210B
  • Obec 3001-10 tis. obyvatel, včetně (k datu 01.01 roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola.
  • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Termín výzvy:

 •  12.10.2020 – 21.12.2020

 


Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují

 1. DT č. 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
 • podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
 • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
 • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
 • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
 • Neuznatelné náklady:
  • vybudování nové místní komunikace,
  • vybudování nebo obnova účelových komunikací,
  • vybudování nebo obnova chodníků, včetně obrubníků,
  • vybudování nebo obnova veřejného osvětlení,
  • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
  • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
  • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství.

 

 1. DT č. 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy.
  • Na obnovu školních tělocvičen.
  • Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.
 • Uznatelné náklady:
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště víceúčelové nebo multifunkční),
  • vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny, sprchy nebo toalety,
   a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, záchod atp.), střídačky (pevně zabudované), nářaďovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy sportovní infrastruktury,
  • oplocení, osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy školního hřiště,
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny.
 • Neuznatelné náklady:
  • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy
   a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.)
  • tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
  • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (držáky, věšáky, dávkovače mýdla atp.),
  • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systému atp.,
  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování
   a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
  • přístupové cesty (chodníky, místní komunikace) a parkoviště,
  • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
  • hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy (workoutové hřiště, parkourové hřiště, beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),