MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova

MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova


 

MMR - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Program 117 D8220

Cíl podpory:

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí (3001 - 10 000 obyvatel), zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický
a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotační tituly

 • DT č. 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Podporované aktivity

 • Rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba:
 • kulturní domy,
 • budovy se sídlem obecních úřadů,
 • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu,
 • multifunkční domy (zahrnující výše uvedené).

 

 • Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu hasičských zbrojnic, tělocvičen, zázemí sportovišť, prostor pro spolky a jiné organizace, prodejen, ordinací a čekáren, informačních center, výstavních sítí, muzeí a dalších výše neuvedených.

Výše a míra podpory:

 • Výše alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč
 • Dotace až 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. (min. částka 500 tis., max. 20mil. Kč)

 

Kdo může žádat:

 • Obec 3001-10 tis. obyvatel, včetně (k datu 01.01 roku vyhlášení výzvy).
 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

 

Termín výzvy:

 •  23.12.2020 – 5.3.2021 (12:00)

 


Ostatní podmínky

 • Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).
 • Předmětnou akci nelze spolufinancovat z programů financovaných z prostředků EU.
 • Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě nesmí výše dotace ze zdrojů podprogramu stanovena spolu s podílem finančních prostředků kraje přesáhnout 85 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Žadatel musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu.

 

 • Uznatelné náklady:
 • vnitřní rekonstrukce nebo modernizace, přístavba nebo přestavba veřejné budovy,
 • dále pak zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, rekonstrukce střechy, rekonstrukce fasády, výměna oken a dveří (vnitřních i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto práce jsou součástí přestavby, přístavby, vnitřní rekonstrukce nebo modernizace veřejné budovy.

 

 • Neuznatelné náklady:
  • nákup, výkup nemovitosti,
  • nová výstavba,
  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů (netýká se bezbariérových sociálních zařízení),
  • nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
  • nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
  • parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
  • přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
  • související s obnovou prostor určených k bydlení.

 

 • Povinné přílohy žádosti:
 • Doklad o vlastnictví majetku: výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN (doklad nesmí být starší 2 měsíců k datu podání žádosti o dotaci),
 • předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek (položkový rozpočet),
 • usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci,
 • barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků),
 • harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce,
 • popis projektu dle přílohy č. 5, odst. 5E,
 • popis: prvek ekologického přínosu (aktuální stav, možné řešení, navrhované řešení),
 • doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní),
 • Vyžaduje-li charakter stavby dokumentaci, předkládá žadatel projektovou dokumentaci. Nevyžaduje-li charakter stavby dokumentaci (projektovou dokumentaci), předkládá žadatel technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků.
 • Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo finální žádost předloženou na stavební úřad, po jejímž vyřízení bude vydán správní akt, na základě kterého, lze stavbu realizovat. Pravomocný doklad nesmí pozbýt platnosti dříve než 4 měsíce po podání žádosti. V případě, že stavba nepodléhá povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, žadatel tuto přílohu nedokládá a předkládá potvrzení stavebního úřadu, ve kterém bude uvedeno, že tato příloha je nerelevantní.