MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova nad 10 000 obyvatel

MMR - podpora obnovy a rozvoje venkova nad 10 000 obyvatel


MMR - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

Program 117 D8230

Cíl podpory:

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj velkých obcí (10 000 obyvatel), zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Dotační tituly

 1. DT č. 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací
 2. DT č. 117d8230B  – Podpora obnovy sportovní infrastruktury – NENÍ vyhlášen
 3. DT č. 117d8230C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – NENÍ vyhlášen

Výše a míra podpory:

Výše alokace pro tuto výzvu je 151,5 mil. Kč

 1. DT č. 117d8230A –60% (min. částka 2 mil., max. 10mil. Kč)

Kdo může žádat:

 • Dotační titul č. 117d8230A 
  • Obec nad 10 tis.  obyvatel

Účastník podprogramu může být obec, která má více než 10 000 obyvatel, není statutárním městem a zároveň není oprávněným žadatelem obec, která je zahrnuta v řešení ITI a IPRU.

Termín výzvy:

 •  12.10.2020 – 21.12.2020

 


Ostatní podmínky

 • Obce musí mít schválený strategický rozvojový dokument

Podporované aktivity zahrnují

 1. DT č. 117d8230A – Podpora obnovy místních komunikací
  • obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
 • obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),
 • obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů

Neuznatelné náklady:

 • vybudování nové místní komunikace,
 • vybudování nebo obnovu účelových komunikací,
 • vybudování nebo obnovu chodníků, včetně obrubníků,
 • svislé dopravní značení, veřejné osvětlené, reklamní zařízení a reklamní poutače,
 • inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení.

Povinné přílohy

 1. Doklad o vlastnictví:
 • výpis z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) nebo z dálkového přístupu do KN (doklad nesmí být starší 2 měsíců k datu podání žádosti o dotaci),
 • katastrální mapa s vyznačením místní/ch komunikace/í,
 • výpis z pasportu místních komunikací podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (příslušnou/é místní komunikaci/e označte ve výkresové/mapové i v textové/tabulkové části),
 1. předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek,
 2. podrobná barevná fotodokumentace místní/ch komunikace/í; vyžaduje se snímek s vyznačením začátku místní komunikace (vyznačit přímo na místní komunikaci) a dále snímky v jednom směru každých 25m délky (vyznačit přímo na místní komunikaci). Snímky se pořizují se záchytnými body (značení komunikací, sloupy VO, ploty, domy atp.), za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy,
 3. usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci,
 4. popis: prvek ekologického přínosu (aktuální stav, možné řešení, navrhované řešení),
 5.  harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce,
 6. popis projektu dle přílohy č. 5, odst. 5A,
 7. doklad o ukončené předchozí etapě (v případě, že je relevantní),
 8. Projektová dokumentace
 9. Nevyžaduje-li charakter stavby PD, předkládá žadatel technický popis záměru
 10. Pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat; pravomocný doklad nesmí pozbýt platnosti dříve než 4 měsíce po podání žádosti. V případě, že je tato příloha nerelevantní – vyjádření stavebního úřadu