OPZ - Podpora sociálního začleňování v Praze – výzva 139

OPZ - Podpora sociálního začleňování v Praze – výzva 139


Operační program Zaměstnanost

 Prioritní osa č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Podpora sociálního začleňování v Praze – výzva 139

Cíl podpory: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Kdo může žádat:

 • NNO působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace)
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi
 • Organizace zřizované hl. městem Prahou (příspěvkové organizace, ústavy) působící v sociální oblasti a v oblasti práce s dětmi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb

Výše a míra podpory:

 • alokace výzvy: 100 mil. Kč
 • min. výše podpory: 500 tis. Kč
 • max. výše podpory: 10 mil. Kč
 • míra podpory
  • NNO, školy a školská zařízení = 100 %
  • podnikající subjekty = 50 %
  • územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace = 95 %

Příjem žádostí: 2. 11. – 22. 12. 2020


Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují:

A. Služby/aktivity zaměřené na přímou práci s cílovou skupinou osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

 1. Zavádění a posilování case managementu (koordinace péče a podpory) a mezi-agenturní spolupráce ve výkonu sociální práce na městských částech – oprávněným žadatelem je pouze městská část
  • např. se jedná o tyto aktivity:
   • podpora přímého výkonu sociální práce rozšířením počtu úvazků sociálních pracovníků
   • nabídka základního i odborného sociální poradenství a edukace cílové skupině
 2. Podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob
  • např. se jedná o tyto aktivity:
   • dluhové poradenství
   • aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů
 3. Podpora inovativních forem pomoci pro osoby ohrožené bezdomovectvím, látkovými i nelátkovými závislostmi a/nebo osoby s duševním onemocněním
  • např. se jedná o tyto aktivity:
   • propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče
   • adiktologické, psychosociální a další intervence, které nejsou hrazené ze zdravotního pojištění
 4. Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora služeb směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny
  • např. se jedná o tyto aktivity:
   • programy a aktivity zaměřené na prevenci a vyhledávání ohrožených dětí
   • asistenční, nácvikové a odlehčovací činnosti
 5. Podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta
  • např. se jedná o tyto aktivity:
   • nákup kompenzačních pomůcek pro poskytovatele domácí hospicové (paliativní) péče
   • vzdělávání a poradenství pro osoby pečující
 6. Podpora osob se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob
  • např. se jedná o tyto aktivity:
   • aktivity směřující k začlenění do komunity po odchodu z ústavní péče
   • zlepšení dostupnosti ambulantních a terénních sociálních služeb

 

B. Činnosti zaměřené na rozvíjení a zkvalitňování poskytovaných služeb/aktivit uvedených v oblastech pod bodem A

 • metodická podpora při poskytování služby či aktivity
 • metodická podpora při zavádění/zlepšování procesů a zvyšování kvality poskytovaných služeb a aktivit (podpora procesů standardizace činností)
 • nastavení a ověření systému hodnocení efektivity zaváděných procesů a poskytování služeb/aktivit
 • vytvoření a zavedení udržitelných nových či inovovaných řešení
 • supervize,
 • síťování (vytváření platforem, organizace diskusních setkání, sdílení dobré praxe apod.)
 • zavádění programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce
 • zaměřených na spolupůsobnost a návaznost pomáhajících intervencí,
 • vzdělávání odborných pracovníků
  • další vzdělávání sociálního pracovníka
  • kvalifikační a další vzdělávání pracovníků v sociálních službách
  • akreditované/certifikované sebezkušenostní výcviky
  • další (celoživotní) vzdělávání odborných pracovníků/pracovníků provádějících přímou práci s klienty

 

Žádost o podporu lze zaměřit na:

 • aktivity pod bodem A (přímá práce s cílovou skupinou)
 • aktivity pod bodem B (rozvíjení a zkvalitňování služeb) – pouze u oblastí pod bodem A
 • kombinaci A a B

 

Místo realizace: celá ČR a EU

 

Další podmínky pro projekty zaměřené na sociální službu:

 • Podpořeny budou výhradně sociální služby, které jsou registrovány v souladu se zákonem o sociálních službách
 • Sociální služby zařazené v síti sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb hl. m. Prahy/městské části, případně MPSV, budou financovány formou vyrovnávací platby
 • Sociální služby nezařazené v síti sociálních služeb budou podpořeny v režimu podpory de minimis
 • Pilotně zaváděná a testovaná nová či inovovaná řešení sociálních služeb s lokální působností, síťování a mezioborová spolupráce, budou podpořena mimo režim veřejné podpory