MZe- PODPORA OPATŘENÍ NA RYBNÍCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH VE VLASTNICTVÍ OBCÍ – 2.etapa

MZe- PODPORA OPATŘENÍ NA RYBNÍCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH VE VLASTNICTVÍ OBCÍ – 2.etapa


MZe- PODPORA OPATŘENÍ NA RYBNÍCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH VE VLASTNICTVÍ OBCÍ – 2.etapa
Podprogram 129 393
 
Kdo může žádat:
 • Obce, svazky obcí
Podporované aktivity:
 1. Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob pro případ hlášení požárů, apod.
 2. Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků v případě, že nebyly funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.
 
Výše a míra podpory:
Rekonstrukce a odbahnění:
 • Max. do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše 2 mil.Kč na akci a zároveň max. do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.
Výstavba, obnova: 
 • Max. do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše 4 mil. Kč/ha a současně max. do výše 10 mil.Kč na celou akci.
Termín výzvy:
 • 19.10.2020 – 29.1.2021
 • V případě překročení alokace 500 mil.Kč může být termín zkrácen nebo v případě nenaplnění alokace prodloužen
 
Ostatní podmínky
Kritéria a podmínky podpory:
 • Celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm.
 • Podpořené rybníky a vodní nádrže o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající min. Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10% z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže.
 • Pro výstavbu či obnovu rybníka nebo vodní nádrže se uznatelný poměr celkového objemu nádrže k objemu kubatury hráze stanoví podle následujícího vzorce:
 • Celkový objem nádrže (m3) ≥ 4
 • Objem kubatury hráze (m3)
 • Všechny podpořené rybníky a vodní nádrže budou po realizaci schopné bezpečně převést případný povodňový průtok.
 • Na předmětu podpory nesmí být zřízeno zástavní právo jiné než vůči ČR.
 • Žadatel (= vlastník předmětu podpory) po dobu min.10 let od ukončení akce bez písemného souhlasu Mze nezmění k předmětu podpory vlastnická práva
 • Ve vodní nádrži, na níž byla poskytnuta podpora, není a ani nebude po dobu 10 let od ukončení akce provozován intenzivní ani polointenzivní chov ryb.
 • Na stejný předmět podpory nebyla v posledních 10-ti letech poskytnuta dotace z veřejných zdrojů.
 
Přílohy k žádosti:
a) Krycí list a technická zpráva dle předepsané struktury Mze
b) Pravomocné územní rozhodnutí nebo ohlášení (v případě výstavby nové malé vodní nádrže)
c) Situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce
d) Doklad o vlastnictví žadatele k pozemkům a vodnímu dílu
e) Stanovisko správce povodí k navrhované akci
f) V případě odbahnění - zaměření a stanovení průměrné mocnosti sedimentu před realizací akce provedené odborně způsobilou osobou bude obsahovat výškopisné a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající velikosti rybníku či vodní nádrže
g) Dokumentace pro stavební povolení nebo odpovídajícího rozsahu včetně položkového rozpočtu stavebních nákladů
h) V případě rekonstrukce hráze či souvisejících objektů rybníka nebo vodní nádrže budou doloženy hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Qn, provedené odborně způsobilou osobou
i) U rybníků nebo vodních nádrží o rozloze větší než 0,5 ha budou doloženy hydrotechnické výpočty pro převedení návrhového Q100 a vyčlenění 10 % retenčního objemu z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže, provedené odborně způsobilou osobou
j) Formuláře S 09 EDS.
 
Přílohy k Rozhodnutí:
k) Dokumentace k zadávacímu řízení
l) Smlouva o dílo
m) Údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpisy z KN, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu.
n) Pravomocné stavební povolení (je-li vyžadováno)
o) zpráva o přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., a to vždy za rok předcházející roku financování včetně víceletých akcí bez chyb a nedostatků, případně objasnění, jak se příjemce s výhradami vypořádal
p) formuláře S 09 EDS upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky.