MZe- rybníky a malé vodní nádrže, program 129 393

MZe- rybníky a malé vodní nádrže, program 129 393


NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

PODPORA OPATŘENÍ NA RYBNÍCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH VE VLASTNICTVÍ OBCÍ – 2.etapa, podprogram 129 393

Kdo může žádat:

  • Obce, svazky obcí

Podporované aktivity:

  1. Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob pro případ hlášení požárů, apod.
  2. Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských a jiných funkcí rybníků v případě, že nebyly funkční po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

 

Výše a míra podpory:

Rekonstrukce a odbahnění:

  • Max. do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše 2 mil.Kč na akci a zároveň max. do výše 350 Kč/m3  vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.

 

Výstavba, obnova:

  • Max. do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. do výše 4 mil. Kč/ha a současně max. do výše 10 mil.Kč na celou akci.

 

Termín výzvy:

  • Předpoklad 10/2022