MPO - Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19

MPO - Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19


Czech Rise Up 2.0 – Výzkum proti COVID-19

Cíl podpory: Podpořit financování projektů na dokončení nových dosud neexistujících medicínských řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci označované jako COVID-19.

Kdo může žádat:

Příjemcem podpory může být jen podnikatel podle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo výzkumná organizace

 

Výše a míra podpory:

 • Výše dotace pro níže uvedené aktivity je max. 10 mil. Kč, min. 0,5 mil. Kč, míra podpory: 75 % ze způsobilých výdaj..

 

 Termín výzvy:

 • Příjem žádostí je od 18.11.2020 do 17.12. 2020.

 

Podporované aktivity:

Dokončení výzkumu a vývoje nových produktů proti COVID 19

Podporovány jsou aktivity na relevantní výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, nemocničního a lékařského vybavení, dezinfekčních prostředků a zdravotnických ochranných pomůcek včetně procesních inovací pro efektivní výrobu těchto produktů.

Financováno bude dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv.

Dokončením vědy a výzkumu se rozumí tvorba níže uvedených výsledků:

 • Užitný/ průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek,
 • software, patent, poloprovoz, ověřená technologie,
 • patent, klinická studie, certifikace.

 

Způsobilost nákladových položek:

Je možné získat dotaci na tento druh nákladů:

 • Osobní náklady,
 • náklady na materiál, vodu, energie,
 • nákup nezbytných služeb včetně nákladů na klinický výzkum,
 • duševní vlastnictví – uznání a ochrana patentů, nákup licencí,
 • odborné a podpůrné služby mimo výdaje na zpracování žádosti o dotaci),
 • režijní náklady (max. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu).

Ostatní podmínky

 • Forma financování je ex post.
 • Vynaložené výdaje jsou uznatelné až po datu podání žádosti o podporu.
 • Místo realizace může být i území hl. m. Prahy.
 • VaV musí být realizován nejpozději do 12 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory.
 • Žadatel nemá nedoplatky vůči státu / z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.