OP PPR - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – výzva č. 46

OP PPR - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – výzva č. 46


Operační program Praha – pól růstu ČR

 Prioritní osa č. 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení – výzva č. 46

Cíl podpory:       Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Kdo může žádat:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Hlavní město Praha
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Výše a míra podpory:

 • celková alokace = 279 mil. Kč
 • míra podpory: NNO = 100 %; veřejná instituce = 85–90 %

Termín výzvy:

Vyhlášení výzvy: 18. 2. 2020

Příjem žádostí: 19. 3. 2020  – 23. 6. 2021


Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

Skupina aktivit A – Podpora sociálních služeb:

1) Vznik sociálních služeb

 • Podporován je vznik sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále zákon o sociálních službách) ve smyslu vytvoření nových kapacit těchto sociálních služeb pro osoby z cílových skupin:
  • nízkoprahová denní centra
  • kontaktní centrum

2) Rozvoj sociálních služeb

 • Podporován je rozvoj těchto již zavedených sociálních služeb dle zákona o sociálních službách ve smyslu jejich modernizace bez navyšování kapacity:
  • raná péče
  • tlumočnické služby
  • azylové domy
  • domy na půl cesty
  • kontaktní centra
  • krizová pomoc
  • intervenční centra
  • nízkoprahová denní centra
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • noclehárny
  • služby následné péče
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • sociálně terapeutické dílny
  • terénní programy
  • sociální rehabilitace

 

Skupina aktivit B– Podpora aktivizace komunitního života:

 • Podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center.
 • Vznikem kulturně komunitního centra se rozumí založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin. Prostory nebyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využívány.
 • Rozvojem kulturně komunitního centra se rozumí úprava stávajících prostor komunitního života za účelem zvýšení kvality realizovaných sociálně aktivizačních aktivit, rozšíření jejich nabídky, rozšíření prostor s navýšením kapacity apod. se zaměřením na osoby z cílových skupin.
 • Kulturně komunitní centra jsou pro účely této výzvy nezisková a nekomerční zařízení, která realizují sociální, kulturní a pohybové aktivity, jejichž primárním cílem je posilování místní sociální soudržnosti a sociální začleňování. Mohou vznikat zcela nově, nebo mohou stávající místní instituce (např. knihovny, kulturní domy apod.) rozšířit své působení na sociálně aktivizační aktivity.

Skupina aktivit C – Podpora sociálního bydlení:

 • Podporován je vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení.
 • Vznikem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajícího bytového fondu ve veřejném vlastnictví na byty sociálního bydlení. Bytový fond nebyl před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem využíván.
 • Rozvojem bytů sociálního bydlení se rozumí úprava stávajících bytů sociálního bydlení ve veřejném vlastnictví za účelem zvýšení kvality, rozšíření bytů s navýšením kapacity apod.
 • Veřejným vlastnictvím se rozumí bytový fond a nebytové prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy, včetně bytů a nebytových prostor svěřených do správy městských částí hl. m. Prahy, případně ve vlastnictví státu.

Podporovány jsou tyto typy sociálního bydlení:

 • Sociální byt – prostor určený dle příslušných zákonů k trvalému bydlení. Je poskytován osobám z cílové, u nichž je identifikována potřeba poskytování sociální práce. Současně je sociální byt určen pro osoby, které nemají dostatečné kompetence bydlet bez podpory. Sociální byt může být určen i pro osoby s dluhy na nájemném.
 • Dostupný byt – standardní prostor určený dle příslušných zákonů k trvalému bydlení a standardnímu bydlení. Je poskytován osobám z cílové skupiny, u nichž může být identifikována potřeba poskytování sociální práce. Dostupný byt je určen pro osoby, které mají dostatečné kompetence k bydlení bez podpory a režimu (např. senioři, osoby se zdravotním postižením apod.).
 • Chráněné bydlení – pobytová služba poskytovaná dle § 51 zákona o sociálních službách. Registrace sociální služby bude doložena na konci realizace projektu (investiční fáze).

 

Cílové skupiny:

Skupiny aktivit A, B:

 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou
 • děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci
 • senioři
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
 • osoby závislé a ohrožené závislostmi
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči
 • osoby po (ve) výkonu trestu

Skupina aktivit C:

Ve skupině aktivit E jsou podporovány tyto osoby v bytové nouzi a / nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40% svých disponibilních příjmů:

 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou
 • senioři
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • oběti domácího násilí
 • osoby po výkonu trestu
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči

 

Kombinace několika skupin aktivit v rámci jedné žádosti o podporu je možná.