NSA - Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

NSA - Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč


NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Program č 162 52, Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024

Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

Kdo může žádat:         

 • Kraj;
 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy;
 • Dobrovolný svazek obcí;
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje);
 • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.
 • Školská právnická osoba, pokud je zřízená krajem, obcí nebo svazkem obcí,
 • Spolek, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku,
 • Ústav, pokud vyvíjí dle svého zakladatelského dokumentu alespoň po dobu 2 let činnost v oblasti sportu (v souladu s NOZ),

Podporované aktivity:

 1. technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 2. výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
 3. pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 4. vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,

 

Program není zaměřen na výstavbu vybraných typů sportovních zařízení. Jedná se o následující sportovní zařízení:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25m.

Program dále není zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, která budou podporována samostatným programem. Jedná se následující sportovní zařízení:

 • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště

Výše a míra podpory:

 • Alokace výzvy: 600 000 000 Kč.
 • Až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů, povinná spoluúčast žadatele musí činit min. 30% z celkových uznatelných výdajů.

a) minimálně: 1 428 571,- Kč (tj. minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč),

b) maximálně: 10 mil. Kč (tj. maximální výše dotace může být 7 mil. Kč.

Termín výzvy:

 • 21.12.2020 (12:00) – 30.6.2022 (17:00)
 • Žádosti budou přijímány kontinuálně a hodnoceny budou v pořadí dle data a času podání žádostí.

Ostatní podmínky

 • Akce mohou být realizovány jako max. dvouleté.
 • Dotace bude poskytnuta ve formě ex post.
 • Dotace může být uvolňována průběžně prostřednictvím žádostí o platbu. Žadatel je oprávněn
  v žádosti nastavit finanční plán, v rámci kterého může podat nejvýše 2 krát průběžnou a 1 krát závěrečnou žádost o platbu, přičemž platí, že každá průběžná žádost o platbu musí zahrnovat min. 30 % uhrazených CZV akce a mezi jednotlivými žádostmi o platbu musí uplynout doba min. 3 měsíce. Závěrečná žádost o platbu může být podána po ukončení realizace akce, přičemž uvolnění poslední části dotace (platby) bude správcem programu provedeno až po předložení kolaudačního souhlasu, souhlasu s užíváním stavby, povolení k předčasnému užívání, případně jiného relevantního dokladu příslušného stavebního či jiného oprávněného úřadu.
 • Akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu, vlastní spoluúčast však může být kryta z prostředků poskytnutých územním samosprávním celkem. Za předpokladu jasného oddělení lze dále pro vymezené části akce využít synergických programů financovaných ze státního rozpočtu či z prostředků fondů EU.
 • Podpora v rámci tohoto programu bude poskytována převážně mimo rámec veřejné podpory.
 • Sportovní zařízení podpořené z dotace nesmí být provozováno výlučně pro komerční činnost.
 • Realizace akcí musí být ukončena nejpozději do konce realizace programu, tj. nejpozději do 31. prosince 2024.

 

 Způsobilé výdaje

 • projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s realizací akce, přičemž tyto výdaje musí být prokazatelně vynaloženy maximálně do 2 let přede dnem podání žádosti o dotaci, dále autorský dozor, technický dozor investora a služby koordinátora BOZP; zároveň platí, že tyto výdaje mohou být uplatněny v součtu do maximální výše 10 % z celkových způsobilých výdajů akce,
 • nezbytné posudky autorizovaných osob či soudních znalců apod.; tyto výdaje mohou být uplatněny maximálně do výše 25 tis. Kč,
 • nákup nemovitého majetku, pokud jsou splněny podmínky dané výzvou
 • zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě, cesty apod.) jsou způsobilé v případě, že jsou splněny podmínky dané výzvou:
 • stavební práce úzce související s realizací akce včetně:
 • vybudování inženýrských sítí,
 • zajištění bezbariérového přístupu (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
 • prvotní publicita (např. informační cedule), přičemž platí, že tyto výdaje mohou být uplatněny   maximálně do 10 tis. Kč.
 • pořízení dlouhodobého majetku, pokud se jedná o majetek, který je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce,
 • dodávky vybavení v rámci akce, které je nezbytné pro plnohodnotnou realizaci akce.
 • výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti sportovního zařízení, např. oplocení, osvětlení areálu apod.
 • V případě technického zhodnocení či výstavby sportovního zařízení, jehož součástí je odpočinková zóna, gastro-zóna jako součást zázemí, kanceláře využívané provozovatelem sportovního zařízení, příp. další prostory související s plnohodnotným využitím sportovního zařízení, jsou tyto výdaje považovány za způsobilé pouze v případě, že nejsou základním účelem akce. Celková výše těchto výdajů, které mohou být započteny do celkových způsobilých výdajů, bude stanovena výzvou

 

Nezpůsobilé výdaje

 • demolice stavby jako samostatného stavebního objektu, nikoliv bourací práce realizované v průběhu rekonstrukce či modernizace objektu,
 • sankce, penále, pokuty, manka, škody, kurzové ztráty, provize, celní, správní a ostatní poplatky, bankovní a jiné poplatky, úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
 • vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez dalších náhrad,
 • dodávky, služby či stavební práce, které nejsou sjednány platným smluvím závazkem,
 • projektové činnosti a přípravné činnosti, které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí,
 • pronájem nemovitých věcí,
 • úpravy venkovních ploch, které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí,
 • provozní výdaje,
 • mzdové náklady a související náklady (např. náklady na vlastní stavební dozor),
 • náklady na zpracování a administraci žádosti o poskytnutí dotace vč. výdajů na související poradenství,
 • právní služby, výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s akcí,
 • pojištění majetku, odpovědnosti, životní pojištění, pojištění pracovní odpovědnosti apod., vyjma pojištění odpovědnosti a stavebně-montážního pojištění předkládaných zhotovitelem v rámci nabídky na výběr dodavatele v zadávacím (výběrovém) řízení,
 • bankovní záruky, vyjma bankovních záruk za realizaci díla a za záruční dobu předkládaných zhotovitelem v rámci nabídky na výběr dodavatele v zadávacím (výběrovém) řízení,
 • výdaje, které byly shledány jako nepřiměřené.

 

Přílohy žádosti:

Účastník programu v žádosti a v přílohách uvádí:

 • název akce, úplný název účastníka programu (obchodní jméno) – podle ARES, adresa – podle ARES, IČO a DIČ, právní forma, statutární zástupce, kontaktní osoba, plátcovství DPH, cíl akce, parametry a indikátory,
 • investiční záměr zpracovaný dle předepsané osnovy,
 • předpokládaný harmonogram realizace akce,
 • čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé,
 • smlouva s dodavatelem, pokud ji bude účastník programu mít v době podání žádosti
  k dispozici,
 • čestná prohlášení: o bezdlužnosti, o bezúhonnosti, o DPH, o splnění podmínek § 6b odst. 2 zákona o sportu, de minimis (je-li relevantní), o splnění dalších podmínek uvedených ve výzvě,
 • plná moc k zastoupení účastníka programu (zmocnění), je-li relevantní,
 • doklad o zajištění vlastního podílu financování akce účastníka programu (např. výpis z účtu, smlouva od banky s úvěrovým příslibem),
 • doklad o existenci bankovního účtu (výpis z bankovního účtu, smlouva o zřízení účtu),
 • územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebo jiný stupeň stavební připravenosti, a to dle podmínek stanovených výzvou,
 • případně další dokumenty dokládající připravenost,
 • projektová dokumentace
 • výpis z katastru nemovitostí včetně snímku pozemkové mapy
 • formulář – informace o akci
 • je-li účastníkem programu obec Plán sportu podle § 6 odst. 2 zákona o podpoře sportu,