NSA - Standardizovaná infrastruktura

NSA - Standardizovaná infrastruktura


NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Program č 162 55, Výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 – 2024

Výzva 14/2020 Standardizovaná infrastruktura

Kdo může žádat:         

 • Kraj;

 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy;
 • Dobrovolný svazek obcí;
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje);
 • Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Podporované aktivity:

 1. výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů,
 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25m
 1. pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,

Výše a míra podpory:

 • Alokace výzvy: 1 200 000 000 Kč.
 • Až do výše 70% z celkových způsobilých výdajů, povinná spoluúčast žadatele musí činit min. 30% z celkových uznatelných výdajů.

a)pro výstavbu tréninkové sportovní haly: max. 60 mil. Kč,

b)pro výstavbu tréninkového zimního stadionu: max. 90 mil. Kč,

c)pro výstavbu plaveckého bazénu 25 m: max. 90 mil. Kč.

Termín výzvy:

 • 21.12.2020 (12:00) – 30.6.2022 (17:00)
 • Žádosti budou přijímány kontinuálně a hodnoceny budou v pořadí dle data a času podání žádostí.

Ostatní podmínky

 

 • Akce mohou být realizovány jako víceleté. V Rozhodnutí bude stanovena realizace akce nejdéle do 24 měsíců, kterou bude správce programu oprávněn v odůvodněných případech prodloužit, maximálně však do 31. 12. 2024.
 • Dotace bude poskytnuta ve formě ex post.
 • Dotace může být uvolňována průběžně prostřednictvím žádostí o platbu. Žadatel je oprávněn
  v žádosti nastavit finanční plán, v rámci kterého může podat nejvýše 2 krát průběžnou a 1 krát závěrečnou žádost o platbu, přičemž platí, že každá průběžná žádost o platbu musí zahrnovat min. 30 % uhrazených CZV akce a mezi jednotlivými žádostmi o platbu musí uplynout doba min. 3 měsíce. Závěrečná žádost o platbu může být podána po ukončení realizace akce, přičemž uvolnění poslední části dotace (platby) bude správcem programu provedeno až po předložení kolaudačního souhlasu, souhlasu s užíváním stavby, povolení k předčasnému užívání, případně jiného relevantního dokladu příslušného stavebního či jiného oprávněného úřadu.
 • Výzva není určena pro samostatné pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný movitý majetek a dlouhodobý nehmotný majetek může být pořízený výhradně v rámci akce, jejímž předmětem je výstavba či technické zhodnocení sportovního zařízení, pokud se jedná o majetek, který není hlavním účelem akce
  a současně který se sportovním zařízením souvisí a je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce.
 • Akci nelze spolufinancovat z jiných prostředků státního rozpočtu, vlastní spoluúčast však může být kryta z prostředků poskytnutých územním samosprávním celkem. Za předpokladu jasného oddělení lze dále pro vymezené části akce využít synergických programů financovaných ze státního rozpočtu či z prostředků fondů EU.
 • Podpora v rámci tohoto programu bude poskytována mimo rámec veřejné podpory nebo v rámci veřejné podpory.

 

 Způsobilé výdaje:

 • projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s realizací akce, přičemž tyto výdaje musí být prokazatelně vynaloženy maximálně do 2 let přede dnem podání žádosti o dotaci, dále autorský dozor, technický dozor investora a služby koordinátora BOZP; zároveň platí, že tyto výdaje mohou být uplatněny v součtu do maximální výše 10 % z celkových způsobilých výdajů akce,
 • nezbytné posudky autorizovaných osob či soudních znalců apod.; tyto výdaje mohou být uplatněny maximálně do výše 50 tis. Kč,
 • nákup nemovitého majetku, pokud jsou splněny podmínky výzvy,
 • zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě, cesty apod.) jsou způsobilé v případě, že jsou splněny podmínky výzvy,
 • stavební práce úzce související s realizací akce včetně:
  • vybudování inženýrských sítí,
  • zajištění bezbariérového přístupu (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).
 • prvotní publicita (např. informační cedule), přičemž platí, že tyto výdaje mohou být uplatněny   maximálně do 10 tis. Kč.
 • pořízení dlouhodobého majetku, pokud se jedná o majetek, který je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce,
 • dodávky vybavení v rámci akce, které je nezbytné pro plnohodnotnou realizaci akce.
 • výdaje nezbytné k udržení provozuschopnosti sportovního zařízení, např. oplocení, osvětlení areálu apod.
 • V případě výstavby sportovního zařízení, jehož součástí je odpočinková zóna, gastro-zóna jako součást zázemí, kanceláře využívané provozovatelem sportovního zařízení, příp. další prostory související s plnohodnotným využitím sportovního zařízení, jsou tyto výdaje považovány za způsobilé pouze v případě, že nejsou základním účelem akce. Celková výše těchto výdajů, které mohou být započteny do celkových způsobilých výdajů, bude stanovena výzvou

 

Nezpůsobilé výdaje:

 • demolice stavby jako samostatného stavebního objektu, nikoliv bourací práce realizované v průběhu rekonstrukce či modernizace objektu,
 • sankce, penále, pokuty, manka, škody, kurzové ztráty, provize, celní, správní a ostatní poplatky, bankovní a jiné poplatky, úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček,
 • vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez dalších náhrad,
 • dodávky, služby či stavební práce, které nejsou sjednány platným smluvím závazkem,
 • projektové činnosti a přípravné činnosti, které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí,
 • pronájem nemovitých věcí,
 • úpravy venkovních ploch, které bezprostředně nesouvisí s realizovanou akcí,
 • provozní výdaje,
 • mzdové náklady a související náklady (např. náklady na vlastní stavební dozor),
 • náklady na zpracování a administraci žádosti o poskytnutí dotace vč. výdajů na související poradenství,
 • právní služby, výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s akcí,
 • pojištění majetku, odpovědnosti, životní pojištění, pojištění pracovní odpovědnosti apod., vyjma pojištění odpovědnosti a stavebně-montážního pojištění předkládaných zhotovitelem v rámci nabídky na výběr dodavatele v zadávacím (výběrovém) řízení,
 • bankovní záruky, vyjma bankovních záruk za realizaci díla a za záruční dobu předkládaných zhotovitelem v rámci nabídky na výběr dodavatele v zadávacím (výběrovém) řízení,
 • výdaje, které byly shledány jako nepřiměřené.

 

Přílohy žádosti:

Účastník programu v žádosti a v přílohách uvádí:

 • název akce, úplný název účastníka programu (obchodní jméno) – podle ARES, adresa – podle ARES, IČO a DIČ, právní forma, statutární zástupce, kontaktní osoba, plátcovství DPH, cíl akce, parametry a indikátory,
 • investiční záměr zpracovaný dle předepsané osnovy,
 • předpokládaný harmonogram realizace akce,
 • čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé,
 • smlouva s dodavatelem, pokud ji bude účastník programu mít v době podání žádosti k dispozici,
 • čestná prohlášení: o bezdlužnosti, o bezúhonnosti, o DPH, o splnění podmínek § 6b odst. 2 zákona o sportu, de minimis (je-li relevantní), o splnění dalších podmínek uvedených ve výzvě,
 • plná moc k zastoupení účastníka programu (zmocnění), je-li relevantní,
 • doklad o zajištění vlastního podílu financování akce účastníka programu (např. výpis z účtu, smlouva od banky s úvěrovým příslibem),
 • doklad o existenci bankovního účtu (výpis z bankovního účtu, smlouva o zřízení účtu),
 • územní rozhodnutí nebo stavební povolení nebo jiný stupeň stavební připravenosti, a to dle podmínek stanovených výzvou,
 • případně další dokumenty dokládající připravenost,
 • projektová dokumentace
 • výpis z katastru nemovitostí
 • formulář – informace o akci
 • je-li účastníkem programu obec Plán sportu podle § 6 odst. 2 zákona o podpoře sportu.