OP PIK - Úspory energie s EPC - Výzva VI.

OP PIK - Úspory energie s EPC - Výzva VI.


 

Program Úspory energie s EPC – Výzva VI.

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie 

Kdo může žádat:      

 • malé a střední podniky (dále také „MSP“) a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí
 • podnikatelský subjekt v ČR, který má minimálně 2 účetně uzavřené roky, působící ve vybraných odvětvích CZ-NACE (A1-2, B5-9, C10-11, 13-33, D35, E36-39, F41-43, G45-47, H 49-53, I55-56, J58-63, K64-66, L68.10, L68.20, L68.20.1-4, L68.32 , M69-75, N77-82, P85, R90-93, Q86—88, S95-96)

Alokace výzvy:

 • 500 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • min./max. výše 0,5/200 mil. Kč,
 • dle velikosti podniku 30/40/50 % (velký/střední/malý podnik),
 • do výše 30/40/50 % ZV (velký/střední/malý podnik), na energetický posudek, projektovou dokumentaci a zpracování výběrového řízení

Termín:

 • Plánovaný příjem předběžných žádostí od 8. 12. 2020 do 31. 5. 2021
 • Plánovaný příjem žádostí od 1. 4. 2021 do 30. 11. 2021

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

 

 


Ostatní podmínky:

 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
 • Žadatel nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. 2. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu
 • Povinností pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, bude provést Finanční analýzu investice. Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří více než 50 % celkových způsobilých výdajů, bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku
 • V rámci Výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie
 • Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy
 • Podpořeny budou pouze projekty, které splňují požadavky mezních hodnot emisí pro spalovací zařízení podle Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25.listopadu 2015, o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
 • Zachování investice, podporované aktivity, majetku po dobu 5 let

Vymezení uznatelných nákladů:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), inženýrská činnost, energetický posudek, projektová dokumentace, náklady na organizaci výběrového řízení

 

Přílohy k žádosti:

 • Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední dvě účetní období
 • Vyplněný formulář finanční analýzy. Neplatí pro projekty do 5 mil. celkových způsobilých výdajů (CZV)
 • Energetický posudek, podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb., případně navazující novely
 • Výpis z katastru nemovitosti í k nemovitostem (pro pozemky i budovy, dále jen „KN“), kde bude projekt realizován (výpis z KN nebo výpis z online přístupu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
 • V případě technického zhodnocení pronajaté budovy, která není ve vlastnictví žadatele, předloží žadatel souhlas majitele nemovitosti s provedením technického zhodnocení pronajaté budovy či její části (formou dodatku k nájemní smlouvě či úpravou samotné nájemní smlouvy)
 • Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy
 • Souhrnný, kumulativní rozpočet CZV projektu