OP TAK 2021–2027

OP TAK 2021–2027


OP TAK 2021–2027

Obecné informace

 

Operační program Technologie a aplikace bude zaměřený zejména na malé a střední podnikatele. Nicméně na dotaci dosáhnou za určitých podmínek i velké podniky nad 249 zaměstnanců. Podrobnější informace bude uvedena v konkrétních výzvách tohoto operačního programu.

 

Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách a není v této fázi přípravy stanovena.

 

Termín výzev:

 • Předpoklad vyhlášení nových výzev je ve druhé polovině roku 2021

 

Přehled specifických cílů:

Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Podporované aktivity:

 • vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb, jejichž zaměření odpovídá prioritám RIS3 strategie (vazba na Průmysl 4.0, digitální ekonomiku a další perspektivní technologie jako nanotechnologie, biotechnologie, progresivní materiály, bezpečnost a konektivita atd.)
 • zavádění výsledků výzkumu a vývoje formou inovací do podnikové praxe
 • zavádění organizačních a procesních inovací
 • ochrana a využívání duševního vlastnictví
 • nákup specializovaných služeb pomocí inovačních voucherů
 • budování a rozvoj technologických center či testbedů
 • testování a ověřování technologií v podnicích
 • rozvoj klastrů, technologických platforem, inovačních hubů či co-workingových center
 • rozvoj transfer znalostí, komercionalizace či ověřování výsledků a vývoje a jejich uvádění na trh

 

Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Podporované aktivity:

 • zavádění digitalizace v podnicích, tzn. projekty související s umělou inteligencí (AI), automatizací procesů, robotikou a kybernetickou bezpečností
 • investice zaměřené na vysoce výkonnou výpočetní techniku a její využití, resp. využití moderních technologií (např. Internet věcí, block-chain, virtuální realita aj.)
 • vývoj a pořízení specializovaného software (např. pro počítačovou bezpečnost, simulace, monitorování, počítačové vidění, zpracování dat, strojové učení, business intelligence, e-commerce apod.)

 

 

Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Podporované aktivity:

 • odborné vzdělávání zaměstnanců podniků v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání
 • činnost Center pro digitální inovace

Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

Podporované aktivity:

 • pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem zvýšení technologické úrovně a konkurenceschopnosti MSP, a zároveň umožňující navazující digitalizaci a automatizaci výroby (princip průmyslu 4.0) 
 • podpůrné, poradenské a konzultační služby ve fázi vzniku a dalšího růstu MSP na zahraničních výstavách a veletrzích
 • podnikatelská infrastruktura a přístup MSP k externímu financování

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Podporované aktivity:

 • zateplení obvodového pláště budov 
 • výměna a renovace otvorových výplní
 • adaptace budov na změny klimatu
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů
 • využití odpadní energie
 • výstavba budov v pasivním energetickém standardu
 • akumulace všech forem energie

 

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Podporované aktivity:

 • solární elektrárny 
 • malé vodní elektrárny
 • větrné elektrárny
 • tepelná čerpadla
 • využití bioplynu u podnikatelských subjektů
 • výstavba výroben biometanu
 • využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie
 • výstavba zařízení na výrobu pokročilých biopaliv

 

Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

Podporované aktivity:

 • inteligentní prvky v energetických sítích, zařízení pro ukládání energie či rekonstrukce a modernizace přenosových, přepravních a distribučních soustav 
 • snížení technických ztrát
 • zvýšení účinnosti energetických soustav
 • zavádění systémů řízení spotřeby energie

 

Podpora čisté mobility  

Podporované aktivity:

 • nákup vozidel na alternativní pohon (zejména elektřina a vodík či plug-in hybridy, potenciálně pak i CNG a LNG) v podnicích
 • rozvoj infrastruktury dobíjecích a plnících stanic v podnikatelském sektoru

 

Podpora průmyslového hospodaření s vodou   

Podporované aktivity:

 • zadržování/zachycování vody
 • opatření k řešení kontaminace, odtoku a kvality vody a její recyklace v podnicích
 • vývoj nových a optimalizaci stávajících technologií s co nejmenší spotřebou vody či její efektivnější recyklaci
 • čištění, znovupoužití a dalším úspory spotřeby vody a nákladů na provoz

 

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství    

Podporované aktivity:

 • pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin
 • opatření pro optimalizaci a zavádění materiálového ekodesignu výrobků
 • investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby
 • projekt průmyslové symbiózy

Zvýšení digitálního propojení     

Podporované aktivity:

 • aktivity související s vysokorychlostním přístupem k internetu prostřednictvím budování sítí elektronických komunikací velmi vysoké kapacity s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s
 • využívání nových konstrukčních prvků a technologických postupů pro budování infrastruktury vysokokapacitních sítí