SFPI - Program Brownfield

SFPI - Program Brownfield


 Program Brownfield

Státní fond podpory investic

Cíl podpory:    je revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití. V rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání žádosti nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a nejsou využívané    

Kdo může žádat:         

 • žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území
 • žadatelem o poskytnutí podpory (dále jen "žadatel") může být pouze územní samosprávný celek (obce)

Alokace výzvy:

 • bude upřesněno ve výzvě

Výše a míra podpory:

 • min./max. výše 400 000/50 mil. Kč
 • 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy k nařízení vlády, které je na stránkách výzvy
 • 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k nařízení vlády, které je na stránkách výzvy
 • 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části C přílohy k nařízení vlády, které je na stránkách výzvy
 • program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem. Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území
 • úvěr se poskytuje bezúročně

Termín:

 • Bude upřesněno ve výzvě

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí
 • odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží
 • odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží
 • provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží
 • terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží
 • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží
 • vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží
 • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části má-li být toto území revitalizováno za použití

 


Ostatní podmínky:

 • Revitalizace bude zahájena až po podání žádosti  
 • Má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti
 • Revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory
 • Do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací
 • Doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru
 • V příloze Nařízení vlády je uvedeno „Rozdělení území pro zjištění nejvyšší přípustné výše dotace“

Vymezení uznatelných nákladů:

 • Koupě území nebo revitalizace a technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce

Přílohy k žádosti:

 • Doklad o vlastnickém právu žadatele k území se starou stavební zátěží, nelze-li vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, má-li být podpora využita i ke koupi území
 • Doklad prokazující výměru zastavěné plochy nebo podíl výměry zastavěné plochy
 • Znalecký posudek prokazující nezpůsobilost stavby nebo zařízení, který není ke dni podání žádosti starší než 1 rok
 • Čestné prohlášení žadatele o nevyužívání stavby nebo zařízení
 • Investiční záměr s náležitostmi podle §7 Nařízení vlády „Náležitosti investičního záměru“. Dokument je na stránkách výzvy
 • Doklad o schválení investičního záměru příslušným orgánem žadatele
 • Uvedení účelu podpory podle §3 Nařízení vlády „Podmínky pro poskytnutí podpory“. Dokument je na stránkách výzvy
 • Projektová dokumentace revitalizace
 • Stanovisko inženýrského geologa, které není ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců, spolu s dokumentací stavebních prací
 • Doba, v níž má dojít ke koupi území a z ní vyplývajícímu převodu vlastnického práva na žadatele, má-li být podpora použita i na koupi území.  Doba, ve které má být dokončena revitalizace, a doba, ve které má být zahájeno využívání občanského vybavení, které má revitalizací vzniknout
 • Požadovaná výše a forma podpory
 • Povolení revitalizace, je-li vyžadováno
 • Souhlas nebo souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 5 odst. 2 písm. l), je-li k revitalizaci nutné
 • Doklad o pojištění stavby
 • Identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost podávána
 • Čestné prohlášení žadatele, že hospodařil tak, že výše jeho dluhů nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky