SFPI - Program Brownfield - výzva č. 1

SFPI - Program Brownfield - výzva č. 1


Program Brownfield – Výzva č. 1

Státní fond podpory investic

Cíl podpory: je revitalizace nevyužívaných a zanedbaných staveb se starou zátěží (dále jenom „Brownfieldů“), které dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití Brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.         

Kdo může žádat:         

 • žadatel je jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území
 • žadatelem o poskytnutí podpory (dále jen "žadatel") je územní samosprávný celek nacházející se v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Alokace výzvy:

 • 200 mil. Kč

Výše a míra podpory:

 • min./max. výše 400 000/50 mil. Kč
 • 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy k nařízení vlády, které je na stránkách výzvy
 • 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k nařízení vlády, které je na stránkách výzvy
 • 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části C přílohy k nařízení vlády, které je na stránkách výzvy
 • program umožňuje kombinovat dotaci s bezúročným úvěrem. Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území

Termín:

 • 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí
 • odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží
 • odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží
 • provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží
 • terénní úpravu nebo úpravu zeleně na území se starou stavební zátěží
 • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží
 • vybudování, umístění nebo. úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží
 • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části má-li být toto území revitalizováno za použití

Ostatní podmínky:

 • Revitalizace bude zahájena až po podání žádosti  
 • Má-li být podpora použita i na koupi území, musí dojít k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k území se starou stavební zátěží nebo jeho části, až po podání žádosti
 • Revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory
 • Do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací
 • Doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru. Úvěr může být zcela nebo zčásti splacen kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru
 • V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze jednu žádost pro město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část
 • V případě dotace lez proplatit i již uhrazené faktury. V případě úvěru je možné proplatit pouze neuhrazené faktury

Vymezení uznatelných nákladů:

 • Koupě území nebo revitalizace a technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta, zajištění dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, DPH s výjimkou části daně, u níž příjemci podpory vznikne nárok na odpočet daně na vstupu podle zákona o DPH

Přílohy k žádosti:

 • Podepsaný formulář žádosti o podporu
 • Investiční záměr
 • Doklad o schválení investičního záměru příslušným orgánem žadatele
 • Členění nákladů
 • Položkový rozpočet revitalizace
 • Projektová dokumentace revitalizace
 • Doklad o vlastnickém právu žadatele k území se starou stavební zátěží (případně Smlouva o budoucí kupní smlouvě)
 • Doklad prokazující výměru zastavěné plochy nebo podíl výměry zastavěné plochy
 • Znalecký posudek prokazující nezpůsobilost stavby nebo zařízení
 • Čestné prohlášení žadatele o nevyužívání stavby nebo zařízení
 • Stanovisko geologa v případě, že se Brownfield nachází na poddolovaném území
 • Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu (je-li k revitalizaci nutné)
 • V případě koupě Smlouva o budoucí kupní smlouvě a Znalecký posudek o ceně obvyklé
 • Prohlášení žadatele o hospodářském využití revitalizovaného území (formulář je dostupný v Příručce pro žadatele)
 • CD nebo USB disk se všemi přílohami k žádosti (ve formátu PDF, a pokud existuje, tak XLS)