Modernizační fond - Obecné informace

Modernizační fond - Obecné informace


Modernizační fond

Obecné informace

Modernizační fond čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. Zaměřuje se v perspektivě udržitelných technologií na tyto prioritní oblasti:

 • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • energetická účinnost,
 • zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument představila Evropská komise koncem roku 2019. Modernizační fond je zde představen jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství.

 

Výše a míra podpory se bude lišit v závislosti na jednotlivých podporovaných aktivitách a není v této fázi přípravy stanovena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín výzev:

 • První výzvy z Modernizačního fondu budou vypsány v polovině roku 2021.
 • Do 1.2.2021 probíhají výzvy k předložení projektových záměrů do programů HEAT, RES+ a ENERG ETS

 

Přehled programů:

 

Program č.1 – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Cíl:

 • Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie

Předpokládaná alokace:

 • 26 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • podpora výroby energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zdroje, včetně případných systémů akumulace, se změnou palivové základny na:
  • obnovitelné zdroje energie,
  • energetické využití odpadu (kromě slámy a dalších zbytků z rostlinné výroby a za předpokladu dodržení principu hierarchie nakládání s odpady),
  • zemní plyn,
  • odpadní teplo (včetně využití vodíkových aplikací).
 • podpora distribuce energie z OZE a nízkouhlíkových zdrojů prostřednictvím modernizace a budování nových tepelných rozvodů v rámci SZT (včetně případných systémů akumulace) za podmínky eliminace všech emisně intenzivních zdrojů do roku 2030 v těchto SZT

 

Program č.2 – Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES +)

Cíl:

 • Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Předpokládaná alokace:

 • 38,7 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Příklady podporovaných aktivit:

 • podpora nových OZE a prvků aktivního energe­tického hospodářství (mimo opatření současně podporovatelných ze strukturálních fondů):
  • výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), mimo plochy zemědělského a lesnického půdního fondu (omezení se netýká projektů tzv. agro­fotovoltaiky, kombinující výrobu fotovoltaické elektřiny s pěstováním zemědělských plodin):
   • na jinak obtížně využitelných územích zasa­žených průmyslovou, těžební či obdobnou činností, včetně vodních ploch,
   • integrovaných do budov, popř. vystavě­ných na stávajících zpevněných, plochách v bezprostřední blízkosti budovy či v areálu budov,
   • realizovaných na dlouhodobě pronajatých pláštích nebytových budov, popř. vystavě­ných na stávajících zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti budovy či jejího areálu,
  • výstavba a modernizace větrných a malých vodních elektráren s instalovaným výkonem maximálně do 10 MW včetně.
 • podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

 

Program č.3 – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)

Cíl:

 • Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS

Předpokládaná alokace:

 • 13,3 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Vlastníci či provozovatelé zařízení v EU ETS

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora opatření pro zlepšení energetické účin­nosti a snižování emisí skleníkových plynů:
  • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na zá­kladě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu,
  • optimalizace konečné spotřeby energie,
  • snížení ztrát a zvýšení účinnosti stávajících zdrojů tepla, elektřiny nebo KVET , přičemž nezpůsobilé jsou projekty prodlužující životnost nebo zlepšující ekonomiku zdrojů spalujících uhlí nebo podobně emisně intenzivní palivo,
  • opatření v technologických procesech výroby – úpravy, modernizace či změna konfigurace systémů výrobní nebo zpracovatelské technolo­gie, optimalizace technologických procesů,
  • využití odpadního tepla z výroby,
  • modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zařízení na výrobu energie (s vyloučením zdrojů na emisně intenzivní palivo) pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti,
  • vodíkové aplikace.

 

Program č.4 – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (ENERG)

Cíl:

 • Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS.

Předpokládaná alokace:

 • 6 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • právnické osoby (zejména malé a střední podniky), fyzické osoby podnikající; prioritně na území Prahy, po dočerpání prostředků z OP TAK celá ČR.

Příklady podporovaných aktivit:

 • opatření v energetických hospodářstvích podniků:
  • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby energie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
  • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
  • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementa­ce nástrojů energetického managementu,
  • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů,
 • využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • snížení energetické náročnosti budov,
 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků),
 • zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, insta­lace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),
 • zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení),
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství),
  • vodíkové aplikace.

 

Program č.5 – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom)

Cíl:

 • Program je zaměřen na podporu projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu.

Předpokládaná alokace:

 • 3,5 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Právnické osoby, fyzické osoby podnikající

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.
 • Podpora čisté mobility pořizováním:
  • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

 

Program č.6 – Modernizace veřejné dopravy (TRANSGov)

Cíl:

 • Program je zaměřen na podporu projektů pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a pro podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby, pro pořízení:
  • vozidel na alternativní pohon pro veřejnou dopravu,
  • infrastruktury pro veřejnou dopravu.

Předpokládaná alokace:

 • 5 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Veřejné subjekty, příspěvkové organizace a podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:
  • výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy,
  • výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).
 • Podpora čisté mobility pořizováním:
  • silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • parciálních trolejbusů veřejné dopravy,
  • osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
  • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

 

Program č.7 – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (ENERGOV)

Cíl:

 • Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře

Předpokládaná alokace:

 • 4 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Veřejné a státní subjekty a jejich organizace, jako jsou školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společ­nosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod.; zejména na území hl. města Prahy

Příklady podporovaných aktivit:

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
 • výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Zároveň budou podporovány i aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie:

 • výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
 • výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.

Jako doprovodná opatření budou podporována i opatření sledující:

 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy,
 • zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

 

Program č.8 – Komunitní energetika (KOMUNERG)

Cíl:

 • Program je určen na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

Předpokládaná alokace:

 • 1,5 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Energetická společenství

Příklady podporovaných aktivit:

 • podpora vzniku komunitních energetických společenství,
 • optimalizace konečné spotřeby energie,
 • výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie,
 • výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie,
 • výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci,
 • systémy využívající skládkové plyny,
 • systémy akumulace elektrické a tepelné energie,
 • zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů,
 • instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace),
 • výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společenství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

 

Program č.9 – Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB)

Cíl:

 • Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Předpokládaná alokace:

 • 2 % Modernizačního fondu

Cíloví příjemci podpory:

 • Obce a městské části, příspěvkové organizace zřizova­né obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

Příklady podporovaných aktivit:

 • rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení,
 • modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání a využití světelných míst,
 • regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení,
 • automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie,
 • související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:
 • alternativních pohonů v dopravě,
 • instalaci prvků inteligentních dopravních systé­mů a optimalizaci dopravy,
 • inteligentních systémů nakládání s odpady,
 • optimalizace využití energie a vody.