Modernizační fond - ENERG ETS

Modernizační fond - ENERG ETS


Modernizační fond

Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS

(ENERG ETS)

Cíl výzvy:

 • předkládání investičních záměrů potenciálních žadatelů, kteří jejich prostřednictvím informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků Modernizačního fondu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekáváné formě a výši podpory

Kdo může žádat:

 • Projektové záměry mohou předložit právnické osoby provozující zařízení v EU ETS na území ČR

Minimální a maximální výše projektových záměrů:

 • Bez finančního omezení.

Termín výzvy:

 • 30.11.2020 – 1.2.2021 (příjem projektových záměrů)

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

Projektové záměry, předkládané v rámci této výzvy, by měly identifikovat opatření, která jsou zaměřena na podporu úspor ve spotřebě energie a snižování emisí skleníkových plynů v rámci výrobního a technologického procesu. Z širokého spektra možných opatření se jedná zejména o:

 • snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

 

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího snížení konečné spotřeby energie nebo emisí CO2.

Projekty spadající pod aktivity jiných programů Modernizačního fondu, např. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), není možné podpořit z tohoto programu. Projekty bude možné podpořit výhradně v rámci příslušných programů.

Přílohy:

 • Formulář „Projektový záměr pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu“