Modernizační fond - HEAT

Modernizační fond - HEAT


Modernizační fond

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Cíl výzvy:

 • předkládání investičních záměrů potenciálních žadatelů, kteří jejich prostřednictvím informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků Modernizačního fondu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekáváné formě a výši podpory

Kdo může žádat:

 • Projektové záměry mohou předložit fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Minimální a maximální výše projektových záměrů:

 • Bez finančního omezení.

Termín výzvy:

 • 30.11.2020 – 1.2.2021 (příjem projektových záměrů)

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

Projektové záměry, předkládané v rámci této výzvy, by měly identifikovat opatření, která jsou zaměřena na změnu palivové základny zdrojů primárně určených pro zásobování tepelnou energií a vybudování nebo rekonstrukci rozvodu tepelné energie, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie. Může se tedy jednat o opatření a aktivity zaměřené zejména na:

 • rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla se změnou palivové základny na:
 • obnovitelné zdroje energie,
 • energetické využití odpadu (komunální odpad, TAP, čistírenský kal),
 • zemní plyn,
 • elektrickou energii (elektrokotel),
 • odpadní teplo,
 • rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva),
 • rekonstrukci nebo výstavbu nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

 

V rámci projektů může být podpořeno také zavedení či vhodné rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Systémy pro akumulaci energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu řešícího opatření na zdroji tepla anebo tepelných rozvodech.

Přílohy:

 • Formulář „Projektový záměr pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu“