Modernizační fond - RES+

Modernizační fond - RES+


Modernizační fond

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Cíl výzvy:

  • Předkládání investičních záměrů potenciálních žadatelů, kteří jejich prostřednictvím informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu z prostředků Modernizačního fondu. Předkládané záměry poskytují základní informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném financování a jeho rozložení v letech a o očekáváné formě a výši podpory.

Kdo může žádat:

  • Projektové záměry mohou předložit právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), udělené v souladu se Zákonem 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), prostřednictvím Vyhlášky č. 8/2016 Sb. o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.
  • Způsobilí žadatelé jsou výrobci elektřiny podle čl. 10c Směrnice 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES, v platném znění i žadatelé mimo tuto kategorii.

Minimální a maximální výše projektových záměrů:

  • Bez finančního omezení.

Termín výzvy:

  • 30.11.2020 – 1.2.2021 (příjem projektových záměrů)

Ostatní podmínky

Podporované aktivity:

Projektové záměry, předkládané v rámci této výzvy, by měly identifikovat plánovaná opatření, která jsou zaměřena na instalaci nových nepalivových zdrojů obnovitelné elektřiny. Může se tedy jednat o opatření a aktivity zaměřené zejména na:

  • instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
  • fotovoltaické elektrárny (FVE)
  • geotermální zdroje energie (GTE)

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE, systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.

Přílohy:

  • Formulář „Projektový záměr pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu“