OP PPR - Inovační poptávka veřejného sektoru IV.

OP PPR - Inovační poptávka veřejného sektoru IV.


Operační program Praha – pól růstu ČR

Prioritní osa č. 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Inovační poptávka veřejného sektoru IV – výzva 60

 

Cíl podpory: Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem.

Kdo může žádat:

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi

Výše a míra podpory:

 • Celková alokace výzvy: 250 mil. Kč
 • Výše podpory 2–80 mil. Kč
 • Míra spolufinancování = 10 % (vyjma organizací zřízených a založených hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, kdy je míra spolufinancování 15 %)

Termín výzvy: 3. 3. – 26. 5. 2021


Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují:

Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Výstupem inovačního partnerství je vývoj inovativní dodávky nebo služby nebo inovativních stavebních prací a následné pořízení výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací.

 

V rámci žádosti o podporu žadatel popíše a doloží specifikovanou veřejnou potřebu, ze které vychází realizace projektu. Žadatel zároveň před podáním žádosti o podporu musí ověřit skutečnost, že jím poptávané řešení (tedy služby, dodávky nebo stavební práce) reálně nejsou na trhu dostupné. Současně s tímto ověřením provede žadatel vyhodnocení inovativnosti svého záměru, jelikož základní podmínkou pro následné použití inovačního partnerství pro zadávání veřejné zakázky je faktická nemožnost použití existujících dodávek, služeb nebo stavebních prací pro uspokojení potřeb zadavatele. Pokud na trhu existují dostupné dodávky, služby nebo stavební práce, prostřednictvím kterých je možné řešit potřeby zadavatele, nemůže zadavatel zadat veřejnou zakázku k uspokojení těchto potřeb v inovačním partnerství, ale použije jiné použitelné zadávací řízení. V takovýchto případech není možné realizovat projekt v rámci této výzvy OP PPR.

 

Pro podporovanou aktivitu platí, že v souvislosti s požadavkem na tematické zacílení výzvy musí předmět zakázky tematicky spadat do některé z národních nebo pražských domén specializace a v návaznosti na ně do některého z následujících témat:

 • dopravní infrastruktura, řízení dopravy, dopravní prostředky ve veřejné dopravě, energetické a nákladové úspory ve veřejné dopravě,
 • technická infrastruktura, veřejné osvětlení a energetická bezpečnost,
 • nakládání s vodou a její kvalita,
 • správa a rozvoj městských ekosystémů, protipovodňová a protihluková opatření, snižování znečištění ovzduší, nakládání s odpady,
 • energetické úspory ve veřejných budovách a v technické infrastruktuře, úsporné stavební technologie pro výstavbu veřejných budov,
 • úsporné stavební technologie pro výstavbu startovacích, sociálních bytů, domovů pro seniory a hendikepované apod.,
 • památková péče, obnova a ochrana památkově chráněných objektů,
 • péče o veřejná prostranství,
 • ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch,
 • ICT řešení pro zefektivnění a zprůhlednění činností a financování samosprávy,
 • výchova a vzdělávání,
 • sociální služby, zdravotnické služby a nástroje pro jejich poskytování,
 • civilní ochrana, bezpečnost občanů, ochrana veřejného pořádku,
 • technologie pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě.

 

Další informace:

 • místo realizace výhradně na území hl. m. Prahy
 • je stanoven finanční limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, externí řízení projektu, zpracování Studie proveditelnosti, vedení účetnictví, náklady spojené s administrací VZ, a další správní a jiné poplatky
 • způsobilé jsou dále dodávky, služby i stavební práce, které je ale nutno integrovat do uvažované zakázky v rámci inovačního partnerství.