OP PIK - Poradenské služby pro MSP - Výzva II

OP PIK - Poradenské služby pro MSP - Výzva II


Program Poradenství –  Poradenské služby pro MSP – Výzva II

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl podpory: je poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP

Na co je možné získat podporu:

 • aktivita A – nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl
 • aktivita B – nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti

Kdo může žádat:         

 • malé a střední podniky (dále také „MSP“). Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem

Alokace výzvy:

 • 130 000 000 Kč

Výše a míra podpory:

 • max. 50 % způsobilých výdajů   
 • min. / max. výše 50 tis. / 1 mil. Kč

Termín:

 • Od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021

 

Podporované aktivity zejména zahrnují:

 • Aktivita A: získání certifikace výrobků, procesů, systémů apod.
 • Aktivita B: dokumenty prokazující získání značky Odpovědného hospodaření s vodou na základě zpracování hodnocení OHV podle metodiky Ministerstva životního prostředí anebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku
 • Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE: B 8, C 10, 11, 13–18, 20–33, E 38, F 41–43, G 46–47, J 58–63, M 71, S 95  

Ostatní podmínky:

 • V případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu v rámci aktivity A, dojde k odnětí vyplacené dotace u žadatele ve výši 100 %
 • V případě, že nebude doložen požadovaný výstup v rámci realizace aktivity B, dojde k odnětí vyplacené dotace u žadatele ve výši 50 %
 • V rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu A i B
 • Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 žádosti o podporu v rámci aktivity A a 2 žádosti o podporu v rámci aktivity B
 • Žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit
 • Projekt nebyl zahájen před datem registrace žádosti o podporu
 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 5. 2023, nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak

 

Vymezení uznatelných nákladů:

 • nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení)
 • nákup externích poradenských služeb zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků

 

Přílohy k žádosti:

 • Podnikatelský záměr
 • Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis
 • Tři indikativní cenové nabídky, ze kterých nejlevnější bude podkladem pro sestavení rozpočtu projektu
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru