MPO - Zpracování místní energetické koncepce

MPO - Zpracování místní energetické koncepce


Zpracování místní energetické koncepce

MPO Program EFEKT: Aktivita 2G_1 - Zpracování místní energetické koncepce 2021

Cíl podpory:

 • zpracování místních energetických koncepcí obcí. Při tvorbě místní energetické koncepce je nutné zpracovat přehled všech síťových zdrojů energie a přehled všech způsobů spotřebovávané energie v příslušné lokalitě obce. Sestavení bilance kapacitního potenciálu energie. Navržení možnosti řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v optimální komplexní řešení energetiky města nebo obce a ve zpracování Energetického akčního plánu

Kdo může žádat:

 • města, obce a dobrovolné svazky obcí

Termín výzvy:

 • 1.9.2020 - 30.6.2021

Výše a míra podpory:

 • alokace 5 mil. Kč
 • obce do 3000 obyvatel – max. dotace 300 tis. Kč a max. 70 % způsobilých výdajů
 • obce do 10 000 obyvatel – max. dotace 350 tis. Kč a max. 60 % způsobilých výdajů
 • obce nad 10 000 obyvatel – max. dotace 400 tis. Kč a max. 50 způsobilých výdajů
 • dotace spadá pod režim de minimis

Ostatní podmínky

Způsobilé výdaje:

 • výdaj na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna zaměstnanci);
 • cestovní výlohy ve výši odpovídající ceně běžného dopravního prostředku (např. vlak, autobus) – musí být doloženo kopiemi jízdních dokladů;
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;
 • telefonní poplatky, připojení na internet;
 • výdaje na tisk;
 • výdaje na grafickou úpravu

 

Nezpůsobilé výdaje:

 • ubytování;
 • stravování;
 • odvody na sociální a zdravotní pojištění

 

Další podmínky:

Při zpracování místní energetické koncepce je vhodné postupovat v následujících krocích, které se projeví ve zpracovaném dokumentu:

 • a) přehled všech zdrojů energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí), a to síťových zdrojů energie a místních zdrojů energie,
 • b) přehled všech způsobů užití energie v příslušné lokalitě obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí),
 • c) sestavení bilance mezi zdroji energie a její spotřebou, která je v dané lokalitě spotřebovávána,
 • d) návrh možných řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie v rozdělení na sektor: i) domácností, ii) veřejný a iii) podnikatelský,
 • e) popis optimálního komplexního řešení energetiky obce (obcí v rámci dobrovolného svazku obcí),
 • f) zpracování Energetického akčního plánu, v němž bude přehled plánovaných aktivit (opatření), které budou v rámci energetiky v dané lokalitě připravované a realizované se specifikací technických řešení, 4 investičních potřeb a organizačně časových kapacit (harmonogram plnění plánu).

 

Z pohledu kvality zpracovaného dokumentu, a tedy i připravovaného projektu budou posuzovány následující parametry:

 • a) přehlednost a úplnost zpracovaného přehledu všech zdrojů energie v příslušné lokalitě,
 • b) přehlednost a úplnost zpracovaného přehledu všech způsobů užití energie v příslušné lokalitě,
 • c) komplexnost návrhů možných řešení u všech typů dodávek energie vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie,
 • d) kvalita a adekvátnost zpracované koncepce (nepřipouští se povrchnost, ale není potřebná ani přílišná technická podrobnost zpracování),
 • e) efektivita zhodnocení investovaných prostředků návrhů možných řešení,
 • f) srozumitelnost a přínosnost pro investora,
 • g) dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, minimálně po dobu životnosti, která je v případě realizací technologických opatření obvykle minimálně 15 let (a u stavebních opatření typu zateplení déle),
 • h) motivace koncepce k realizaci úsporných opatření (proveditelnost a motivace pro investora z hlediska snížení dlouhodobých provozních výdajů).