MPO - Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

MPO - Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC


Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

MPO Program EFEKT: Aktivita 2E - Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

Cíl podpory:  

 • zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.

Kdo může žádat:          

 • kraje, obce, městské části, státní podniky, společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení, školské právnické osoby, příspěvkové organizace, organizační složky státu, podnikatelské subjekty

Termín výzvy:

 • 1.1.2021 - 30.9.2021

Výše a míra podpory:

 • dotace až 300 tis. Kč
 • míra podpory ve výši 70 %
 • alokace 6 mil. Kč
 • dotace spadá do režimu de minimis

Ostatní podmínky

Podporované aktivity zahrnují:

 • dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.
 • dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.

Způsobilé výdaje:

 • výdaj na zpracování podrobné analýzy stavu s návrhem vhodných opatření a odhadem potenciálu úspor v jednotlivých objektech;
 • výdaj na zpracování zadávací dokumentace, která se stane součástí veřejné zakázky pro výběr poskytovatele energetických služeb, který bude realizovat energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC;
 • DPH – v případě, že žadatel nebude žádat o odpočet DPH na vstupu;
 • přílohy zadávací dokumentace

Nezpůsobilé výdaje:

 • příprava a realizace výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb;
 • výdaj na sepsání smlouvy s poskytovatelem energetických služeb.

 

Další podmínky:

 • zpracovaná analýza musí obsahovat pro každý objekt zařazený do šetření následující informace:
  • a) návrh vhodných úsporných opatření;
  • b) odhad objemu investičních výdajů na realizaci úsporných opatření (v případě, že budou navržena úsporná opatření);
  • c) odhad potenciálu úspor energie (v případě, že budou navržena úsporná opatření);
  • d) doporučení, zda je objekt vhodný pro zařazení do projektu EPC.
 • pokud analýza prokáže vhodnost realizace metody EPC, příjemce dotace vyhlásí výběrové řízení na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem formou EPC.
 • v případě, že budou při zpracování analýzy identifikována opatření renovace technologických zařízení s delší dobou návratnosti, je třeba pro taková opatření z hlediska komplexnosti řešení analyzovat rovněž a uvést pro ně ve zpracované analýze hodnotovou specifikaci s tím, že nebudou doporučena pro zařazení do projektu, jestliže by jejich profinancování bylo nad rámec generovaných úspor a přijatelné doby návratnosti.
 • v případě, že analýza neprokáže vhodnost realizace metody EPC, příjemce dotace bez odkladu informuje o této skutečnosti MPO a zašle vypracovanou analýzu včetně závěrečné zprávy podle Podmínek čerpání neinvestiční dotace, které obdržel s informací o přidělení dotace. V tomto případě nemusí příjemce vracet dotaci zpět poskytovateli.
 • v případě, že analýza sice prokáže vhodnost realizace metody EPC, ovšem pro příjemce dotace bude realizace metody EPC ekonomicky nevýhodná, bude o této skutečnosti neprodleně informovat poskytovatele dotace. S informací příjemce zašle vysvětlení, proč je pro něj pokračování realizace metody EPC nevýhodné, přiloží zpracovanou analýzu vhodnosti realizace metodou EPC, na kterou mu byla poskytnuta dotace a ekonomickou analýzu, ze které bude vyplývat nevýhodnost pokračování realizace. Dále je na posouzení poskytovatele dotace, jestli bude požadovat vrácení dotace zpět či nikoliv.
 • dotace je poskytována ex ante, jedná se o jednoletou či dvouletou formu dotace