EnerDigit – Digitalizace energetických systémů a sítí

EnerDigit – Digitalizace energetických systémů a sítí


EnerDigit – Digitalizace energetických systémů a sítí

TAČR Technická agentura České republiky

Cíl podpory: je výzkum v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. Jedná se o mezinárodní výzvu, která podporuje přechodu všech energetických podniků na zelenou energetiku, vytvoření nového druhu podnikání a možnost investování do inovačních a nákladově efektivních zdrojů energie a o zajištění sociální udržitelnosti a soudržnosti v oblasti digitalizace v jiných odvětvích průmyslu při přechodu k zelené energetice   

Kdo může žádat:      

 • drobní, malí a střední podnikatelé na území celé České republiky včetně hl. m. Prahy
 • výzkumné organizace

Výše a míra podpory:

 • max. 1 mil. EUR
 • max. intenzita: 80 % (dle podporovaných aktivit a nastavení projektu)

Termín:     

14. 12. 2020 - 17. 2. 2021

Podporované aktivity zahrnují:

 • Průmyslová vzor
 • Užitný vzor
 • Prototyp
 • Funkční vzorek
 • Software
 • Poloprovoz
 • Patent
 • Ověřená technologie

Ostatní podmínky

 • Jedná se o program se zapojením mezinárodního konsorcia, jehož složení musí zahrnovat minimálně dvě země
 • Pravidla financování českého uchazeče navazují na pravidla programu THÉTA
 • Výzkumná organizace může 20 % finančních prostředků pokrýt z ostatních zdrojů. Je vyloučeno, aby ke kofinancování využila jiné účelově určené dotace
 • V případě, že na projektu bude spolupracovat více českých subjektů (např. česká výzkumná organizace i český podnik), stále platí, že dohromady mohou za českou část v projektu obdržet maximálně 80 % intenzity podpory
 • Pokud je v projektu více českých uchazečů, je zvolen hlavní uchazeč za českou část projektu, kterému bude v případě doporučení projektu k podpoře poskytnuta podpora od TA ČR za všechny české partnery v projektu
 • Projekt musí být napsaný anglicky
 • Řešení projektu může začít nejdříve den po vyhlášení výsledků, tj. v listopadu 2021, a nejpozději do 15. června 2022
 • Za způsobilé náklady nelze považovat investice

 

Způsobilými výdaji jsou:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky  
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady  

 

Povinné přílohy k žádosti o podporu:

 • Návrh projektu
 • Čestné prohlášení za uchazeče
 • Účetní závěrky za roky 2017, 2018 a 2019
 • TAČR application form